Level 2 Level 4
Level 3

Lesson 3


295 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
leugh
read
sgrìobh
write
geàrr
cut
mol
praise
pòs
marry
buail
strike
leughadh
reading
sgrìobhadh
writing
gearradh
cutting
moladh
praising
pòsadh
marrying
bualadh
striking
faic
see
faigh
get
feuch
try
tuig
understand
creid
believe
cluinn
hear
can
say
faicinn
seeing
faiceal
seeing2
faighinn
getting
faotainn
getting2
feuchainn
trying
tuigsinn
understanding
creidsinn
believing
cluinntinn
hearing
cantainn
saying
cluinnteail
hearing2
cantail
saying2
gabh
take
fàg
leave
cum
keep
tog
lift / build
lean
follow
gabhail
taking
fàgail
leaving
cumail
keeping
togail
lifting / building
leantail
following
leantainn
following2
lagaich
weaken
lagachadh
weakening
ith
eat
laigh
lie
suidh
sit
nigh
wash
ithe
eating
laighe
lying
suidhe
sitting
nighe
washing
seinn
sing/ singing
òl
drink/ drinking
falbh
go away/going away
fàs
grow/ growing
ruith
run/running
obair
work/working
cuir
put
iarr
want
fuirich
live
ceannaich
buy
fairich
feel
ionnsaich
learn
smaoinich
think
èist
listen
èigh
shout
dèan
do/ make
seas
stand
tuit
fall
innis
tell/ relate
cur
putting
iarraidh
wanting
fuireach
living
ceannach
buying
faireachdainn
feeling
ionnsachadh
learning
smaoineachadh
thinking
smaointinn
thinking2
èisteachd
listening
èigheachd
shouting
dèanamh
doing/ making
dèanadh
doing/ making2
seasamh
standing
tuiteam
falling
innse
telling/ relating
rach
go
dol
going
thig
come
tighinn
coming
tighean
coming2
abair
say2
ràdh(a)
saying2
gràdh(a)
saying3
Tha mi a'sgrìobhadh
I am writing
Tha Anna a'leughadh
Anna is reading
Tha Iain a'leughadh leabhar
Iain is reading a book
A bheil Anna a sgrìobhadh litir?
Is Ann writing a letter?
Chan eil mi a'faicinn sion
I don't see anything
Tha mi a'cluinntinn ceòl brèagha
I hear lovely music
Chan eil iad a'dol a-mach
They are not going out
A bheil Màiri a'fuireach an Glaschu?
Does Mary live in Glasgow?
A bheil thu a'tuigsinn Gàidhlig?
Do you understand Gaelic?
Tha mi ag iarraidh ìm agus càise
I want butter and cheese
Dè a tha thu ag iarraidh?
What do you want?
Dè a tha thu a'dèanamh?
What are you doing?
Dè a tha thu ag òl?
What are you drinking?
Dè a tha thu a'faicinn?
What do you see?
Dè a tha a'dol?
What is going on?
a-mach
out
bàrdachd
poetry
ceart gu leòr
alright
cupa cofaidh
a cup of coffee
Fraingis
French
rannsachadh
research
Is mise Iain
I am John
Is tusa an tidsear
You are the teacher
Is esan am ministear againn
He is our minister
Is ise mo mhàthair
She is my mother
Is e Iain an tidsear
John is the teacher
Is e m'athair am ministear
My father is the minister
Is e Màiri mo phiuthar
Mary is my sister
Is e Seumas an sagart againn
James is our priest
Chan e do bhràthair an sagart
Your brother is not the priest
Chan e Iain an tidsear
John is not the teacher
Chan e Seumas mo bhràthair
James is not my brother
An e Dòmhnall an tidsear?
Is Donald the teacher?
An e Anna do mhàthair?
Is Ann your mother?
An e am post d'athair?
Is the postman your father?
Nach e Iain am ministear?
Isn't John the minister?
Nach e Uilleam do bhràthair?
Isn't William your brother?
Nach e an sagart do charaid?
Isn't the priest your friend?
Is e
Yes
Chan e
No
Seoras
George
Càite a bheil a'bhùth?
Where is the shop?
Càite a bheil am banca?
Where is the bank?
Càite a bheil oifis a'phuist?
Where is the post office?
Càite a bheil an stèisean?
Where is the station?
Càite a bheil an taigh-beag?
Where is the toilet?
Tha an cat an sin
The cat is there
Sin an cat
There's the cat
a'bhasgaid
the basket
a'bheinn
the mountain
a'bhùth
the shop
am baga
the bag
am baile
the town
am boireannach
the woman
am manaidsear
the manager
an làmh
the hand
an sgian
the knife
an t-aran
the bread
a-rithist
again
piuthar
sister
a h-aon
1
aonan
one
a dhà
2
a trì
3
a ceithir
4
a còig
5
a sia
6
a seachd
7
a h-ochd
8
a naoi
9
a deich
10
a h-aon-deug
11
a dhà-dheug
12
a trì-deug
13
a ceithir-deug
14
a còig-deug
15
a sia-deug
16
a seachd-deug
17
a h-ochd-deug
18
a naoi-deug
19
Tha Iain shuas an staidhre
John is upstairs
Tha Anna a'dol suas an staidhre
Ann is going up the stairs
Tha Màiri a'tighinn a-nuas
Mary is coming up / down.
Tha Anna a-bhos ann a Dun Eideann
Ann is over here in Edinburgh
Tha Màiri a'tighinn a-nall à Glaschu
Mary is coming over here from Glasgow
Tha Mairi thall ann à Glaschu
Mary is over there in Glasgow
Tha Anna a'dol a-null à Ghlaschu
Ann is going over there to Glasgow
Tha mi a-staigh an-dràsta
I am in now
Tha Anna a'tighinn a-steach
Ann is coming in
Tha Iain a-muigh a'cluich ball-coise
John is out playing football
Tha Màiri a'dol a-mach
Mary is going out
Diluian
Monday
Dimaìrt
Tuesday
Diciadain
Wednesday
Diardaion
Thursday
Dihaoine
Friday
Disathairne
Saturday
Didòmhnaich
Sunday
Lath na Sàbaid
Sabbath
Oidhche Luain
Monday night
Oidhche Mhàirt
Tuesday night
Oidhche Chiadain
Wednesday night
Oidhche Ardaoin
Thursday night
Oidhche Haoine
Friday night
Oidhche Shathairne
Saturday night
Oidhche Dhòmhnaich
Sunday night
Oidhche na Sàbaid
Sabbath night
Am Faoilleach
January
am Faoilteach
January2
An Gearran
February
Am Màrt
March
An Giblean
April
an Cèitean
May
An t-Ogmhios
June
An t-Iuchar
July
An Lùnastal
August
An t-Sultain
September
An Dàmhair
October
An t-Samhain
November
An Dùbhlachd
December
an t-earrach
Spring
an samhradh
Summer
am foghar
Autumn
an geamhradh
Winter
an cù agamsa
my dog
mo chù-sa
my dog2
an cat agadsa
your cat
do chat-sa
your cat2
an taigh aigesan
his house
a thaigh-san
his house2
an càr aicese
her car
a càr-se
her car2
an t-aodach againne
our clothes
ar n-aodach-ne
our clothes2
an leabhar agaibhse
your(pl) book
ur leabhar-se
your(pl) book2
an sgoil acasan
their school
an sgoil-san
their school2
an toiseach
first
a-nochd
tonight
bainne
milk
banca
bank
beannachd leibh
good-bye
biadh
food
brot
soup
Co mheud?
How many?
dad
anything
doras
door
daoine
men/ people
eile
other/ else
gu
to
mar sin leibh
goodbye to you
mas e ur toil e
please (formal)
oifis a'phuist
post office
orainsear
orange
orainsearan
oranges
salann
salt
sgeilp
shelf
siùcar
sugar
ugh
egg
uighean
eggs
uinnean
onion
uinneanan
onions
shuas
up (location)
suas
up, upwards, away
a-nuas
down, downwards, from above
shìos
down (location)
sìos
down, downwards, away
a-nuas
upwards, from below
a-bhos
over here
a-nall
over towards
thall
over there
a-null
over (away from)
thall is a-bhos
here and there
Tha Màiri a-bhos an seo
Mary is over here
Tha Iain thall an sin
John is over there
a-staigh
inside
a-steach
inwards
a-muigh
outside
a-mach
outwards
an dealbh seo
this picture
an taigh sin
that house
a'bheinn ud
yon mountain
na taighean seo
these houses
na dealbhannan sin
those pictures
na caileagan ud
the girls over there
a'bheinn mhòr àrd sin
that big high mountain
an dealbh bheag bhrèagha seo
this small fine picture
tha seo math
this is good
tha sin blasta
that is tasty
tha siud dìreach àlainn
that is just beautiful
Is e seo Màiri
this is Mary
Is e sin Iain
that is John
Is e siud Anna
That is Anna over there
Seo Màiri
here is Mary
Sin an tidsear
there is the teacher
Siud Iain
there is Iain over there
Chan e seo Màiri
This is not Mary
Chan e sin Iain
That is not John
Chan e siud an tidsear
That is not the teacher
Is i seo Màiri
This is Mary
Chan i seo Anna
This is not Ann