Level 1 Level 3
Level 2

Lesson 2


160 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Is mi
Yes I am
Is tu
Yes you are
's e
Yes he is
's i
Yes she is
Is sinn
Yes we are
's iad
Yes they are
Is sibh
Yes you are (pl)
Cha mhi
No I am not
Cha tu
No you are not
Chan e
No he is not
Chan i
No she is not
Cha sinn
No we are not
Cha sibh
No you are not (pl)
Chan iad
No they are not
A bheil fios agad?
Do you know?
Slàinte mhath
Good health
An tusa Iain?
Are you John?
An ise Anna?
Is she Anna?
An sibhse Mairi agus Peigi?
Are you Mary and Peggy?
An iadsan an clas Gaidhlig?
Are they the Gaelic class?
an gille beag
the little boy
a'chaileag bheag
the little girl
Madainn mhath.
Good morning
feasgar math
good afternoon
oidhche mhath
good night
fear mòr
a big one (m)
tè bheag
a small one (f)
am fear
the man
am balach
the boy
am ministear
the minister
am peann
the pen
an t-uisge
the water
an t-airgead
the money
an t-ìm
the butter
an t-eilean
the island
an tidsear
the teacher
an sagart
the priest
an loch
the lake
a'chlach
the stone
a'bhò
the cow
a'Bheurla
the English
a'Ghàidhlig
the Gaelic
an fhuil
the blood
an fheòil
the meat
an t-sùil
the eye
an t-sràid
the street
an deoch
the drink
an teanga
the tongue
an obair
the work
an sgoil
the school
an duine
the man
an tì
the tea
am bradan
salmon
an t-each
horses
am feur
grass
an aois
age
an sgìths
tiredness
am blàths
warmth
ceòl
music
pìob
pipe
bean
wife
feannag
crow
sporan
purse
pàipear
paper
woman
mo
my
do
your
a
his/ her
ar
our
ur
your (pl)
an / am
their
mo mháthair
my mother
m'athair
my father
m'fhalt
my hair
do bhràthair
your brother
d'aodann
your face
d'fhalt
your hair
a phiuthar
his sister
a athair
his father
a fhalt
his hair
a cas
her foot
a h-athair
her father
a falt
her hair
ar mac
our son
ar n-athair
our father
ar falt
our hair
ur nighean
your daughter
ur n-athair
your father
ur falt
your (pl) hair
an làmhan
their hands
an athair
their father
am falt
their hair
an cù agad
your dog
an leabhar aige
his book
an t-airgead aice
her money
a'bhò againn
our cow
an obair agaibh
your work
an deoch aca
their drink
an tè agam
my one
cù mòr
a big dog
rùm dorcha
a dark room
còta dearg
a red coat
taigh beag
a little house
òran math
a good song
caileag bheag
a small girl
lèine gheal
a white shirt
uinneag shalach
a dirty window
oidhche mhath
a good night
cù mòr dubh
a big black dog
lèine bheag gheal
a small white shirt
bròg bheag
a small shoe
clach throm
a heavy stone
Tha a'bròg bheag
The shoe is small
Tha a'clach trom
The stone is heavy
Tha a'clach bheag trom
The small stone is heavy
seann
old
deagh
good
droch
bad
seann chroitear
an old crofter
seann duine
an old man
droch bhiadh
bad food
an deagh sheinneadair
the good singer
an droch shìde
the bad weather
an t-seann bhròg
the old shoe
an seann chòta
the old coat
an aon bheachd
the same opinion
an aon chàr
the same car
an dearbh bhalach
the very boy
an dearbh rud
the very thing
glè mhath
very well
glè bheag
very small
glè mhòr
very big
ro mhath
too well
ro bheag
too small
ro mhòr
too big
bàta
boat
cow
bòrd
table
bròg
shoe
dearg
red
dorcha
dark
gorm
blue
salach
dirty
sìde
weather
basaidh
basin
beagan
a little
ceàrr
wrong
clì
left
comhfhurtail
comfortable
cruaidh
hard
deas
right(-hand)
glan
fine/ nice/ clean
goirt
sore
ma-thà
so!
nurs
nurse
ospadal
hospital
suidh
sit down
tapadh leibh
thank you
teann
tight
ùr
new