Level 1 Level 3
Level 2

Times & Dates (pin yin)


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Sunday
xīng qī tiān
which year
nǎ nián
to ask
wèn
to go
movie
diàn yǐng
but
kě shì
what date
jǐ yuè jǐ hào
only
zhǐ
invite someone
qǐng
today
jīn tiān
birthday
shēng rì
great!
tài hǎo le
lesson
minute
fēn
o'clock
diǎn
tomorrow
míng tiān
half
bàn
5 o'clock
wǔ diǎn
now
xiàn zài
go home
huí jiā
go back
huí
5:30
wǔ diǎn bàn
5:30
wǔ diǎn sān shí fēn
short of
chà
5:15
wǔ diǎn yí kè
what time?
jǐ diǎn
this week
zhè ge xīng qī
sleep
shuì jiào
eat
chī
TV
diàn shì
early morning
zǎo shàng
pm
xià wǔ
evening
wǎn shàng
meet
jiàn
begin
kāi shǐ
every day
měi tiān
after
rán hòu
therefore
suǒ yǐ
have stuff to do
yǒu shì
weekend
zhōu mò
happy birthday
shēng rì kuài lè
excuse me
qǐng wèn
get up
qǐ chuáng
after
yǐ hòu