Level 2 Level 4
Level 3

Past Simple vs Present Perfect


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Your friend has left.
Twój kolega wyszedł.
Why were you absent from the last class ?
Dlaczego byłeś nieobecny na ostatnich zajęciach?
He was a teacher for 20 years.
Przez 20 lat był nauczycielem.
This shop has been closed since the start of the month.
Ten sklep jest zamknięty od początku miesiąca.
It was your birthday yesterday. I completely forgot.
Wczoraj były twoje urodziny. Zapomniałem.
Didn’t they know about it?
Czy oni tego nie wiedzieli?
I haven’t had any news / heard from him for many weeks
Od wielu tygodni nie mam od niego wiadomości.
How many classes of English a week did you have during your studies?
Ile miałeś lekcji angielskiego w tygodniu na studiach?
So what have you decided? Are you taking it or not?
Więc co zdecydowałeś? Bierzesz czy nie?
I’ve lost my umbrella. Have you got a spare one?
Zgubiłem parasol. Masz jakiś?
John Paul II was Pope for 26 years.
Jan Paweł II był papieżem (pope) przez 26 lat.
He’s tried many times but still hasn’t managed to get to the top.
Próbował wiele razy ale jeszcze nie udało (manage) mu się zdać.
When did first you meet your wife?
Kiedy poznałeś swoją żonę?
He’s changed. He’s nicer
Kiedy to się stało? Jest bardziej miły.
Was it easy?
Czy było łatwo?
I’ve never felt like I'm feeling today.
Nigdy nie czułem się tak jak sie czuję dziś.
Have you read the text for today ?
Czy przeczytaliście tekst na dziś?
We met (got to know each other) on holidays.
Poznaliśmy się na wakacjach.
Did you watch the news this morning ?
Oglądałeś wiadmości dziś rano?
I bought this computer 2 weeks ago
Kupiłem ten komputer dwa tygodnie temu.
Have you sold your bike yet ?
Czy sprzedałeś już swój rower?
I’ve passed the exam!
Zdałem egzamin!
I haven't been abroad.
Nie byłem za granicą?
Have we already met (before)?
Czy my się już spotkaliśmy?
I found it last week.
Znalazłem to w zeszłym tygodniu.
I’ve looked everywhere but I haven’t found it
Szukałem wszędzie ale nie znalazłem
Have you ever seen an Aston Martin?
Czy widziałeś kiedyś Astona Martina?
Hey, haven't you forgotten something?
Czy o czymś nie zapomniałeś?