Level 2
Level 1

Electronic Waste


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kopičiti se
accumulate
kislina
acid
Baselska konvencija
Basel Convention
berilij
beryllium
kres
bonfire
brominiran zaviralec gorenja
brominated flame retardant
kadmij
cadmium
karcenogen
carcinogen
katodna cev
cathode ray tube
vezje
circuit board
mešati, zmešati
commingle
surovina
commodity
koncentracija
concentration
onesnaževalec
contaminant
onesnaževanje
contamination
baker
copper
omejiti
curtail
države v razvoju
developing countries
dioksini
dioxins
razstavljanje
disassembling
odvreči
discard
razstaviti
dismantle
prikazovalna enota
display unit
odstranjevanje, odlaganje
disposal
odložiti
dump
trpežen
durable
elektronska naprava
electronic device
emisija, izpust
emission
izrabljen
end-of-life
okolju škodljiv
environmentally unfriendly
Agencija za varstvo okolja
EPA (United States Enviromental Protection Agency)
evropski katalog odpadkov
European Waste Catalogue (EWC)
primeren
expedient
izpostavljenost
exposure
železne kovine
ferrous metals
livarna
foundry
grafični procesor
graphics processing unit (GPU)
toplogredni plin
greenhouse-gas
Greenpeace
Greenpeace
Guiyu
Guiyu
nevarno, škodljivo
hazardous
težka kovina
heavy metal
ogljikovodik
hydrocarbon
sežig
incineration
sežigalnica
incinerator
odlagališče odpadkov
landfill
izlužiti, pronicati
leach
svinec
lead
živo srebro
mercury
zastarelost
obsolescence
načrtovana zastarelost
planned obsolescence
onesnaževanje
pollution
žlahtne kovine
precious metals
procesor
processor
polivinilklorid
PVC (Polyvinyl Chloride)
bralno-pisalni pomnilnik
RAM (Random Access Memory)
redke zemeljske kovine
rare-earth metals
predelava
reclamation
recikliranje
recycling
prenavljati, obnavljati
refurbish
preprodaja
resale
preostanek
residue
ponovno uporabiti
reuse
odpadna voda
run-off
skromen
scarce
staro železo
scrap metal
sekundarna surovina
secondary raw material
talilnica
smelter
smog
smog
odrezati
snip
strogo
stringent
podskupina
subset
žveplo
sulphur
presežek
surplus
obnovljiv, trajnosten
sustainable
taliti
to smelt
strupen, toksičen
toxic
postopek obdelave
treatment process
nepregledan
unscreened
okolju škodljiv, netrajnosten
unsustainable
odpadna električna in elektronska oprema
Waste Eelectrical & Eelectronic Equipment (WEEE)
potraten
wasteful