Level 1 Level 3
Level 2

Verbs


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'm applying for a job as a programmer
Ubiegam się o pracę jako programista
attend school
chodzić do (np. szkoły), uczęszczać na, brać udział w
You can't claim the unemployment benefit if you've got a job.
Nie możesz pobierać zasiłku dla bezrobotnych jeśli masz pracę
compete on the job market
konkurować na rynku pracy
Have you completed any courses?
Czy ukończył pan jakieś kursy?
conduct fieldwork
prowadzić pracę w terenie
How well do you cope with numbers?
Jak dobrze radzi pan sobie z liczbami?
deal with
zająć się, zajmować się
develop skills
rozwinąć/-jać umiejętności
Do you have what it takes to become a politician?
czy masz to, czego potrzeba, aby zostać politykiem?
How much would you like to earn?
Ile chciałaby pani zarabiać?
employ = hire
zatrudniać
fire = dismiss
wyrzucić, zwolnić (np. za złą pracę)
We'll get in touch with you.
Skontaktujemy się z panem.
Is it difficult to get promoted to a higher post?
Czy trudno jest awansować na wyższe stanowisko?
I graduated from Oxford University in philosophy.
Ukończyć studia wyższe/otrzymać dyplom z filozofii na Uniwersytecie w Oxfordzie.
hand in your notice
złożyć wymówienie
I was made redundant
zostałem zwolniony w ramach zwolnień grupowych
make people redundant = lay people off
zwalniać ludzi z przyczyn ekonomicznych
make sure that ...
upewnić się, że... / dopilnować, by …
manufacture = produce
produkować
my job involves driving a taxi
moja praca polega na prowadzeniu taksówki
Does this job offer any extra benefits?
Czy ta praca zapewnia jakieś dodatkowe korzyści?
provide information about
dostarczyć informacje o
quit your job
zwolnić się
require
wymagać
In the USA men and women retire at the same age of 66
W USA mężczyźni i kobiety przechodzą na emeryturę w tym samym wieku 66 lat
You can sue your employer
Możesz pozwać swojego pracodawcę do sądu
supervise
nadzorować
take some time (a few days) off
brać wolne; brać kilka dni wolnego
work as
pracować jako/na stanowisku
I work a lot of overtime
Wyrabiam dużo nadgodzin
I only work part-time
Pracuję tylko w niepełnym wymiarze godzin
work in shifts
pracować na zmiany
No experience is required
Doświadczenie nie jest wymagane
resign from a post
zrezygnować ze stanowiska
take part in
brać udział w
I got fired
zostałem zwolniony (za złą pracę)
delegate work
przekazywać odpowiedzialność / obowiązki pracownikom
assign a task
zlecić zadanie
commute
dojeżdżać do pracy
Our boss is away on business
Nasz szef jest na delegacji
assess = evaluate
oceniać
Is it easy to get promoted?
Czy łatwo dostać awans?
I put in 50 hours a week
Wyrabiam 50 godzin w tygodniu
You must ask for a rise
Musisz poprosić o podwyżkę