Level 2
Level 1

Nouns


78 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a good command of German
dobra znajomość niemieckiego
a good academic record
dobre wyniki na studiach
a member of staff
pracownik, członek personelu
academic background
wykształcenie
annual salary
roczna pensja
bachelor degree in marketing
tytuł licencjata z marketingu
be in charge of
zarządzać, odpowiadać za, być szefem
competition
konkurencja
computer literacy
umiejętność obsługi komputera
cover(ing) letter
list motywacyjny
CV = résumé
życiorys
earnings
zarobki
employee = worker
pracownik
employer
pracodawca
employment / recruitment agency
agencja pośrednictwa pracy
entry (level) job
pierwsza praca
experience in
doświadczenie w
family background
pochodzenie, sytuacja rodzinna
freelancer
osoba pracująca na własny rachunek
full-time job
praca na pełnym etacie, pełnoetatowa
dream job
wymarzona praca
geography graduate
absolwent studiów geograficznych
get a promotion
dostać awans
He is in charge of a team of 20 employees
zarządza grupą 20 osób
in the area (field) of
w dziedzinie
intern
stażysta, praktykant
internship (placement)
staż
Is the pay good?
Czy płaca jest dobra?
it’s my duty to
moim obowiązkiem jest
job ad(vertisement)
oferta pracy / ogłoszenie
job interview
rozmowa kwalifikacyjna
job opening = vacancy
wolne miejsce pracy
job satisfaction
zadowolenie z pracy
job security
pewność stałego zatrudnienia
knowledge of (e.g. English)
wiedza / znajomość
a letter of application
podanie
master degree in IT
tytuł magistra z informatyki
meet the requirements
spełniać wymagania
meet standards
spełniać standardy
Can you meet the deadline ?
Czy zdążycie przed terminem?
monthly salary
miesięczna pensja
occupation
zawód, zajęcie
part-time job
praca w niepełnym wymiarze godzin
work part-time
pracować w niepełnym wymiarze godzin
pension
emerytura (pieniądze)
pensioner = retiree
emeryt
retirement
emerytura (okres)
PhD degree from MIT
tytuł doktora przyznany przez MIT
post = position
stanowisko
professional background
doświadczenie zawodowe
retirement fund = pension scheme
fundusz emerytalny
skills
umiejętności
staff = personnel
kadry, personel
trainee
praktykant/odbywający szkolenie
unemployment
bezrobocie
weekly wage
tygodniowe pobory
What do you do for a living?
Z czego się utrzymujesz?
human resources (HR)
zasoby ludzkie, kadry
under a contract
na podstawie umowy
work-life balance
równowaga między pracą a życiem prywatnym
travel and subsistence
dieta (koszty podróży i pobytu)
wage cut
obniżka zarobków
workforce
siła robocza
labour union
związek zawodowy
night shift
nocna zmiana
on sick leave
na chorobowym
fixed term contract
umowa na czas określony
assignment
zadanie (zlecenie)
commuter
osoba dojeżdżająca do pracy
dead-end job
praca bez perspektyw
assessment = evaluation
ocena
interviewee = applicant
uczestnik rozmowy kwalifikacyjnej, aplikant, kandydat
perks = fringe benefits
dodatkowe korzyści (oprócz pensji)
a rise of 5%
podwyżka o 5%
What are your strengths?
Jakie są twoje mocne strony?
team leader
kierownik zespołu
head of the department
kierownik działu
gender (pay) gap
różnica w zarobkach mężczyzn i kobiet