Level 2
Level 1

level 1


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exceptional contribution
đóng góp đáng kể
employee handbook
sổ tay nhân viên
adverse effects
ảnh hưởng tiêu cực
secret nature
thông tin bảo mật
housing development
sự phát triển nhà ở
assigned task
nhiệm vụ được giao
strong resistance
sự phản đối mạnh mẽ
present the receipt
xuất trình hóa đơn
take precaution
thận trọng
emergency equipment
thiết bị khẩn cấp