Level 2 Level 4
Level 3

New words (081015)


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
weird
tuhaf, acaip, garip ve pek rastlanmaz türden
widespread
yaygın, geniş ölçekli
virtue
meziyet, erdem, fayda, yarar
vulnerable to something
(kötü bir şeye) açık veya maruz olmak
undergo
geçirmek (hastalık,ameliyat)
unbearable
tahammül edilemez, dayanılmaz,katlanılamaz
transmit
aktarmak
tend to do
birşey yapma eğiliminde olmak
take over
yönetimi ele almak
submit
sunmak
stimulate
uyarmak, tahrik etmek
simulate
benzetmek, taklit etmek
reluctant
isteksiz, gönülsüz
relieve
bir şeyin acı / şiddetini dindirmek
release
yayılmak (gaz vs)
recommend
önermek, tavsiye etmek
proof
delil, kanıt
prospect
ihtimal, olasılık
prolong
uzatmak
prominent
önemli, önde gelen, ünlü
severely
ciddi olarak, sert bir biçimde, ağır biçimde
vigorously
güçlü bir biçimde
virtually
hemen hemen, neredeyse, %99.9 oranında
ultimately
eninde sonunda, sonuç olarak, nihayetinde
thoroughly
ayrıntılarıyla, enine boyuna, baştan aşağı