Level 7
Level 8

Όγδοη ενότητα


404 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ας
пусть, давай (сокр. от άφησε)
υπογράφω
подписывать
το ζευγάρι
пара
έλα
1) иди (сюда) 2) ну-ка, давай
το έπιπλο
предмет мебели
ηλεκτρικός
электрический
εκτός από
кроме
η προϋπόθεση
предпосылка, условие
με την προϋπόθεση
с условием
σύντομα
скоро, вскоре, быстро
το σαλόνι
1) гостиная, салон 2) мебель (для салона)
δεν μπορώ άλλο
я больше не могу
το τραπεζάκι
столик
βολικός
1) удобный, комфортный (о предмете) 2) подходящий 3) покладистый
άνετος
уютный, удобный, комфортабельный (об условиях)
άνετα
удобно, без лишних усилий
σημειώνω
обозначать, помечать, делать заметки
όσο για
что касается, насчет
η βιβλιοθήκη
1) библиотека 2) книжный шкаф
το υπνοδωμάτιο
спальня
διπλός
1) двойной, удвоенный 2) двойственный 3) двусторонний
εκτός αν
разве что, если только
Ένα ζευγάρι αγοράζει σπίτι και συζητά για τη μετακόμιση.
Одна пара покупает дом и обсуждает о переезде.
Έλα ν’ ακούσεις Δημήτρη τι έχω να σου πω αντί να διαβάζεις την εφημερίδα σου.
Иди послушать, Димитрис, что имею тебе сказать, вместо того, чтобы читать твою газету.
Η μετακόμισή μας πλησιάζει και ήρθε ο καιρός να αποφασίσουμε τι έπιπλα πρέπει να αγοράσουμε και τι μπορούμε να πάρουμε από το παλαιό μας σπίτι.
Наш переезд приближается и пришло время (нам) решить что за мебель надо (нам) купить и что можем взять из старого нашего дома.
Σε ακούω προσεκτικά.
Слушаю тебя внимательно.
Για την κουζίνα δεν έχουμε τίποτε γιατί ξέρεις τα έπιπλα κουζίνας χαλάνε γρήγορα και αυτά που έχουμε είναι ήδη παλαιά.
Для кухни не имеем ничего, потому что, знаешь, мебель кухни ломается быстро и та, которую имеем, есть уже старая.
Εκτός από τα έπιπλα θέλουμε και μια ηλεκτρική κουζίνα.
Кроме мебели, хотим и одну электрическую плиту.
Ας κρατήσουμε προς το παρόν το παλαιό μας ψυγείο με την προϋπόθεση να αγοράσουμε σύντομα ένα καινούργιο.
Давай подержим пока что старый наш холодильник с условием (нам) купить вскоре один новый.
Ποιο ψυγείο λες παλαιό τώρα;
Какой холодильник, говоришь, старый сейчас?
Μήπως αυτό που πήραμε πέρυσι;
Может быть, этот (холодильник), который (мы) взяли в прошлом году?
Πέρυσι το πήραμε;
В прошлом году его (холодильник) взяли?
Εντάξει το πήραμε πέρυσι αλλά είναι μικρό γιατί το αγοράσαμε πριν μάθουμε ότι θα έχουμε καινούργιο σπίτι.
Отлично, его (холодильник) взяли в прошлом году, но (он) есть маленький, потому что (мы) его купили до того, как узнать, что будем иметь новый дом.
Τέλος πάντων.
Ну да ладно.
Συνεχίζουμε.
Продолжаем.
Για το σαλόνι...
Для гостиной…
Να μιλήσουμε πρώτα για το γραφείο.
(Нам) поговорить сначала для кабинета.
Δεν μπορώ άλλο με το μικρό τραπεζάκι που έχω.
Не могу больше с маленьким столиком, который имею.
Θέλω ένα μεγάλο ξύλινο γραφείο με μια βολική καρέκλα για να δουλεύω πιο άνετα.
Хочу один большой деревянный рабочий стол с одним удобным стулом, чтобы (мне) работать более комфортно.
Ας το σημειώσουμε και αυτά.
Давай его (стол) отметим и это (мн. ч.).
Για το σαλόνι λοιπόν θέλουμε ένα μεγάλο τραπέζι που δεν το έχουμε.
Для гостиной, итак, хотим один большой стол, который его не имеем.
Όσο για τα υπόλοιπα θα φέρουμε τη βιβλιοθήκη μας.
Что касается остального (мн. ч.), принесем наш книжный шкаф.
Εκτός από το τραπέζι πρέπει να αγοράσουμε ένα χαλί να το βάλουμε στο πάτωμα.
Кроме стола нужно (нам) купить один ковер (нам) его положить на пол.
Οι γονείς σου δεν σε ρωτάνε τι δώρο θέλουμε να μας κάνουν;
Твои родители тебя не спрашивают, что за подарок хотим, чтобы они нам сделали?
Τι δώρο λοιπόν θέλουμε να μας κάνουν;
Что за подарок, итак, хотим, чтобы они нам сделали?
Λέω να μας χαρίσουν κανένα χαλί για το σαλόνι.
Говорю, (им) нам подарить какой-нибудь ковер для гостиной.
Καμία αντίρρηση.
Никакого возражения.
Για το υπνοδωμάτιο ας αγοράσουμε ένα διπλό κρεβάτι και η ντουλάπα ας μείνει αυτή που έχουμε.
Для спальни давай купим одну двойную кровать, а шкаф пусть останется этот, который имеем.
Τελικά πόσα κομμάτια σημείωσες;
В итоге сколько единиц (ты) отметила?
Προς το παρόν έξι αλλά θα έχει και άλλα.
Пока что шесть, но будет иметь и другие.
Που να βρούμε τόσα λεφτά;
Где (нам) найти столькие деньги?
Εκτός αν τα πάρουμε όλα με δόσεις.
Только если (нам) их брать все в рассрочку.
το τιμόνι
руль
επιπλώνω
меблировать, обставлять мебелью
η λύση
1) решение, выход 2) разборка (машины и т.п.) 3) развязка, исход
απολύω
1) увольнять, отпускать, выпускать 2) заканчивать (учебное заведение) 3) демобилизовать
εξοχικός
загородный
το περιοδικό
журнал
αρκεί να ...
достаточно ... (+неопределенная форма глагола)
ο ένας και ο άλλος
кто попало
το ρεύμα
1) течение, струя 2) ток 3) сквозняк
η φωτιά
огонь
εμφατικοί τύποι αντωνυμιών
сильные (ударные) формы местоимений
ενημερώνω
ставить в известность, информировать, осведомлять
παίρνω τηλέφωνο
звонить по телефону
η επίσκεψη
1) посещение, визит 2) посещение, осмотр (музея и т. п.)
η γνώμη
1) мнение, взгляд 2) высказывание, заключение (врача, комиссии)
ποιανών
кого? чьих?
τίνος
кого? чей? (в официальной и письменной речи)
τίνων
кого? чьих? (в официальной и письменной речи)
πιο ... από
более …(прилагательное), чем …
έμμεσο αντικείμενο
косвенное дополнение
δωρίζω
дарить, жаловать
το δαχτυλίδι
кольцо, перстень
άμεσο αντικείμενο
прямое дополнение
σοβιετικός
советский
το κρεοπωλείο
мясная лавка
η ευγένεια
1) вежливость 2) благородство
με πολλή ευγένεια
очень вежливо («со многой вежливостью»)
απέναντι
против, напротив
γενική πτώση
родительный падеж
ταχύς ταχεία ταχύ
1) быстрый, скорый, поспешный 2) быстроходный, скоростной (о транспорте)
βραδύς βραδεία βραδύ
1) медлительный, нерасторопный 2) медленный
ευθύς ευθεία ευθύ
1) прямой, ровный 2) вмиг, сразу, тотчас
ευρύς ευρεία ευρύ
1) широкий, большой, обширный 2) просторный (о помещении), вместительный (о сосудах)
γρήγορος
1) быстрый, скорый, поспешный 2) быстрый, проворный, живой, ловкий
αργός
1) медленный, медлительный 2) праздный
ίσιος
1) равный, одинаковый 2) прямой, ровный, гладкий 4) искренний (о человеке)
βαθύς βαθιά βαθύ
1) (в разн. знач.) глубокий 2) тёмный (о цвете)
φαρδύς φαρδιά φαρδύ
широкий, просторный
πλατύς πλατιά πλατύ
широкий (как метрическая характеристика), обширный
βαρύς βαριά βαρύ
1) тяжёлый (по весу) 2) обременительный, трудный 3) суровый, строгий 4) крепкий (о напитках и т.п.)
παχύς παχιά παχύ
1) (в разн. знач.) жирный 2) полный, толстый
η στάχτη
1) пепел, зола 2) прах (умершего)
σταχτής σταχτιά σταχτί
пепельный, серый
θαλασσής θαλασσιά θαλασσί
цвета морской волны
πορτοκαλής πορτοκαλιά πορτοκαλί
оранжевый
ουρανής ουρανιά ουρανί
небесно-голубой
το ασήμι
серебро
ασημής ασημιά ασημί
серебряный
το χρυσάφι
золото
χρυσαφής χρυσαφιά χρυσαφί
золотистый, золотой
λαϊκά επίθετα
просторечные («народные») прилагательные
τεμπέλης τεμπέλα τεμπέλικο
лентяй (прил.)
τσιγκούνης τσιγκούνα τσιγκούνικο
скупой, скряга, жадина
ξεχασιάρης ξεχασιάρα ξεχασιάρικο
забывчивый
ακαμάτης ακαμάτισσα ακαμάτικο
лежебока, бездельник, лодырь
η αλεπού
лиса
οι αλεπούδες
лисы
η μαϊμού
1) обезьяна 2) подделка, «левая» вещь
οι μαϊμούδες
обезьяны
οι μαμάδες
мамы
οι γιαγιάδες
бабушки
φωνακλάς φωνακλού φωνακλάδικο
крикливый, скандальный, крикун, горлопан
φαγάς φαγού φαγάδικο
1) обжора, прожорливый человек 2) (сущ.) гурман
υπναράς υπναρού υπναράδικο
любящий поспать, соня
πολυλογάς πολυλογού πολυλογάδικο
болтун, болтливый
καβγατζής καβγατζού
скандалист, дебошир
μπεκρής μπεκρού
пьяница
κουρελής κουρελού
оборванец, бродяга
μερακλής μερακλού
1) любитель, охотник до чего-либо 2) мастер своего дела, «мастак»
δε μου λες
скажи-ка мне («не скажешь мне»)
το λεξικό
1) словарь 2) лексикон
ο καιρός
1) время (какой-либо момент, ход времени 2) погода
τουλάχιστον
1) по крайней мере, хотя бы 2) по меньшей мере
η σημασία
1) смысл, значение 2) важность
η ανάγκη
нужда, потребность, необходимость
το έχω ανάγκη
испытывать надобность в чем-либо («оно мне нужно»)
ξαπλωμένος
лежащий, лежачий, распростёртый
είμαι ξαπλωμένος
лежать
ο καναπές
диван, канапе, кушетка, тахта
χαζεύω
1) бездельничать, смотреть в потолок 2) зевать, отвлекаться
το ακουστικό
1) наушник, телефонная трубка 2) фонендоскоп 3) слуховой аппарат
σηκώνω
поднимать
το λεπτό
1) минута 2) лепта (греческая монета = 1/100 драхмы)
έχω καιρό να δω κάποιον
давно не видел кого-либо (фразеологизм)
θυμάμαι
помнить, вспоминать
παρά να
чем (при противопоставлении двух придаточных предложений)
βάζω φωνές
поднимать крик ("ставить крики")
Δε μου λες Ελένη τι ψάχνεις να βρεις τώρα;
Не скажешь мне, Элени, что ищешь чтобы найти теперь?
Το νέο μας λεξικό που αγοράσαμε τον περασμένο μήνα.
Новый наш словарь, который (мы) купили в прошлом месяце.
Που τό’χουμε;
Где его (словарь) имеем?
Μήπως το είδες;
Может быть, (ты) видел его (словарь)?
Είναι πορτοκαλί μεγάλο και πολύ βαρύ.
(Словарь) есть оранжевый, большой и очень тяжелый.
Πολύς καιρός πέρασε από τότε.
Много времени прошло с тех пор.
Τουλάχιστον ένας μήνας.
По крайней мере один месяц.
Μα δεν έχει σημασία πόσος καιρός πέρασε.
Но/а не имеет значения сколько времени прошло.
Πρέπει να το βρω γιατί το έχω ανάγκη.
Нужно его (словарь) (мне) найти, потому что он мне нужен.
Κοίταξες μέσα στο γραφείο μήπως είναι εκεί;
(Ты) посмотрела внутри письменного стола, может быть (он) есть там?
Έψαξα παντού και δεν το βρήκα.
(Я) поискала везде и не нашла его (словарь).
Τότε δεν είναι στο σπίτι.
Тогда (он) не есть дома.
Μπράβο!
правильно, так и надо, точно, молодец (в знак одобрения)
Είσαι και έξυπνος!
(Ты) есть и умный!
Γιατί;
Почему?
Τι άλλο είμαι δηλαδή;
Что еще (я) есть то есть?
Και τι δεν είσαι!
И что (ты) не есть!
Είσαι ένας πολυλογάς και ένας τεμπέλης που αντί να με βοηθάς είσαι ξαπλωμένος όλη τη μέρα στον καναπέ και χαζεύεις!
(Ты) есть один болтун и один лентяй, который вместо мне помогать, есть лежащий весь день на диване и бездельничаешь!
Για να σου είμαι χρήσιμος μπορώ να σου πω ότι μόλις το πήραμε το δανείσαμε σε κάποιον.
Для тебе (мне) быть полезным могу тебе сказать, что как только его (словарь) (мы) взяли, его (мы) одолжили кому-то.
Μήπως στη Μαρία;
Может быть, Марии?
Στη Μαρία το δώσαμε;
Марии его (словарь) (мы) дали?
Νομίζω ναι.
Полагаю, да.
Είναι πολύ ξεχασιάρα και ξέχασε να μας το επιστρέψει.
(Она) есть очень забывчивая и забыла нам его (словарь) вернуть.
Α ναι έχεις δίκαιο.
А да, ты прав.
Μα ήταν εκεί και ο άνδρας της ο Δημήτρης.
Но/а был там и ее муж Димитрис.
Αυτός δεν ήταν που μας ζήτησε το λεξικό;
Он не был который у нас попросил словарь?
Μάλλον.
Вероятно.
Είναι όμως και οι δύο ξεχασιάρηδες.
(Они) есть, однако, оба забывчивые.
Να τους τηλεφωνήσεις και να τους πεις να μας το δώσουν πίσω.
Им (тебе) позвонить и им (тебе) сказать (им) нам его (словарь) вернуть.
Η Ελένη καλεί τη Μαρία.
Элени зовет Марию.
Το ακουστικό σηκώνει ο άνδρας της Μαρίας ο Δημήτρης.
Телефонную трубку поднимает муж Марии Димитрис.
Λέγετε!
Говорите!
Γεια σου Δημήτρη είμαι η Ελένη. Με γνώρισες;
Здравствуй Димитрис, (я) есть Элени. (Ты) меня узнал?
Πως και βέβαια σε γνώρισα.
Как и конечно тебя (я) узнал.
Τι κάνεις Ελένη;
Как дела, Элени?
Καλά ευχαριστώ.
Хорошо, спасибо.
Εσύ;
Ты?
Κι εγώ καλά είμαι.
И я хорошо есть.
Είναι εύκολο να μιλήσω με τη Μαρία;
(Это) есть легко (мне) поговорить с Марией?
Βεβαίως.
конечно, безусловно, несомненно, наверняка (=βέβαια)
Ένα λεπτό.
Одна минута.
Η Μαρία παίρνει το ακουστικό.
Мария берет телефонную трубку.
Γεια σου Ελένη!
Здравствуй, Элени!
Καιρό έχω να σε δω.
Давно не видела тебя (время имею тебя видеть).
Έχεις δίκαιο από τότε που σου δανείσαμε το λεξικό μας.
Ты права, с тех пор как тебе (мы) одолжили наш словарь.
Για ποιο λεξικό μου μιλάς τώρα;
Для какого словаря мне разговариваешь сейчас?
Δεν κατάλαβα.
Не поняла.
Το λεξικό που σου δανείσαμε.
Словарь, который (мы) тебе одолжили.
Μήπως το δανείσατε σε κάποιον άλλο;
Может быть, (вы) его (словарь) одолжили кому-нибудь другому?
Εμένα δε μου δανείσατε κανένα λεξικό.
Именно мне (вы) не одалживали никакого словаря.
Είσαι σίγουρη;
(Ты) есть уверенная?
Δε με πιστεύεις δηλαδή;
Мне не веришь то есть?
Σου ξαναλέω - εμένα δε μου δάνεισες κανένα λεξικό.
Тебе снова говорю – именно мне (ты) не одалживала никакого словаря.
Είμαι σίγουρη ότι δεν έχω κανένα δικό σου λεξικό στο σπίτι μου.
(Я) есть уверенная, что не имею никакого именно твоего словаря в моем доме.
Αν δεν το δώσαμε σε σένα σε ποιον το δώσαμε;
Если (мы) не дали его (словарь) именно тебе, кому (мы) его (словарь) дали?
Εμένα ρωτάς;
Меня спрашиваешь?
Ξέρω εγώ που το δώσατε εσείς το λεξικό σας;
Знаю я куда его (словарь) отдали вы ваш словарь?
Δικό μου δεν είναι.
Именно мой (он) не есть.
Για κάτσε όμως.
Ну-ка, подожди, однако ("для подожди, однако").
Σας είδα να το δίνετε σε κάποια παχιά κοπέλα που φορούσε ένα φαρδύ θαλασσί φόρεμα.
Вас (я) видела, чтобы его (словарь) отдаете какой-то толстой девушке, которая носила одно широкое цвета морской волны платье.
Α μπράβο σου.
А, браво тебе.
Το θυμάμαι κι εγώ.
Это помню и я.
Αυτή η παχιά κοπέλα που λες ήταν η Δήμητρα.
Эта толстая девушка, которую говоришь, была Димитра.
Είναι πολύ τσιγκούνα και προτίμησε να ζητήσει από μένα το λεξικό παρά να αγοράσει ένα δικό της.
(Она) есть очень жадная и предпочла попросить у меня словарь, чем купить один именно ее.
Αλλά τώρα πως να της το πάρω πίσω;
Но сейчас как ей его (словарь) (мне) взять назад?
Είναι παραπονιάρα και γκρινιάρα και θα βάλει τις φωνές - γιατί είναι και φωνακλού - όταν προσπαθήσω να της το πάρω.
(Она) есть зануда и ворчунья и поднимет крик – потому что (она) есть и крикунья – когда (мне) попытаться ей его (словарь) взять.
Θα μου πει ότι το έχει ανάγκη.
Мне скажет, что он (словарь) ей нужен.
Εμένα ρωτάς πάλι;
Меня спрашиваешь снова?
Μπορείς να της πεις απλώς: αν δε μου το δώσεις πίσω εσένα δεν σου ξαναδανείζω τίποτε.
Можешь ей сказать просто: если мне его (словарь) не отдашь назад, именно тебе не снова одалживаю ничего.
η μνήμη
память
κρατάω στη μνήμη
запоминать, помнить
αφοράω
касаться, относиться
αφοράω κάτι
иметь отношение к чему-либо
σωστός
1) верный, правильный, точный 2) настоящий
χαιρετίζω
1) приветствовать, здороваться 2) поздравлять 3) прощаться
αγενής αγενής αγενές
невежливый, бестактный
λεπτός
1) (в разн. знач.) тонкий 2) тактичный, деликатный
το μπουφάν
куртка (нескл.)
στενός
1) тесный, узкий 2) тесный, близкий
μακρύς μακριά μακρύ
1) длинный, высокий 2) далекий
κοντός
1) низкий, невысокий 2) короткий (по длине) 3) (сущ.) шест, багор
απαίσιος
1) мрачный, зловещий 2) отвратительный, мерзкий
βυσσινής βυσσινιά βυσσινί
вишневый
ταιριάζω ταίριαξα
1) подбирать пару (предметов), комплектовать 2) подходить, соответствовать
πάει σε κάποιον
идти кому-либо (об одежде)
ταιριάζει σε κάποιον
подходит кому-либо
πάει με κάτι / ταιριάζει με κάτι
подходит/идет к чему-либо (или косвенное дополнение, выраженное местоимением)
το κουτί
1) шкатулка 2) банка 3) коробка
ελαφρύς ελαφριά ελαφρύ
легкий (не трудный)
το ποτό
питье, напиток
ακολουθώ δρόμο
ехать/идти по дороге, следовать определенным маршрутом
πηγαίνω από δρόμο
ехать/идти по дороге
γαβγίζω
лаять
φοβητσιάρης φοβητσιάρα φοβητσιάρικο
трусливый, пугливый
χαδιάρης χαδιάρα χαδιάρικο
любящий ласку
μαυρομάτης μαυρομάτα μαυρομάτικο
темноглазый
ζηλιάρης ζηλιάρα ζηλιάρικο
ревнивый, завистливый
μου ήρθε η σκέψη από το μυαλό
мне пришло в голову, «мне пришла мысль от мозга»
βάζω στοίχημα
держать пари, спорить
πράγματι
действительно, в самом деле
πεισματάρης πεισματάρα πεισματάρικο
упрямый
γλυκύς γλυκεία γλυκύ
1) сладкий 2) ласковый, нежный (о голосе, улыбке и т.п.)
ανοιχτοχέρης ανοιχτοχέρα ανοιχτοχέρικο
щедрый
ξεμένω από κάτι
оставаться без чего-либо
η αγορά
1) базар, рынок, ярмарка 2) покупка, приобретение 3) биржевая конъюнктура
αντί για κάτι
вместо чего-либо
αυθεντικός
1) авторитетный, достоверный 2) подлинный, «аутентичный», «фирменный»
η γραβάτα
галстук
η φοιτήτρια
студентка
άγνωστος
незнакомый, неизвестный, непонятный
η συνεργάτρια
сослуживица, сотрудница
λογάς λογού λογούδικο
пустослов, пустомеля
η γειτόνισσα
соседка
γλωσσάς γλωσσού γλωσσάρικο
1) «языкастый», за словом в карман не лезет 2) сплетник
τα αρχεία
файлы
το βαγόνι
вагон
η παράσταση
1) представление, спектакль, постановка 2) изображение, отображение
Παράτα με ήσυχο!
Оставь меня в покое! ("покинь меня спокойным")
Μέτρα τα λόγια σου!
Следи, что говоришь! («измеряй свои слова»)
μέλλοντας απλός
простое будущее («аористное» сослагательное наклонение)
υποτακτική απλή
простое сослагательное наклонение
κοίταξε να δεις
видишь ли в чем дело, «смотри, чтобы тебе увидеть»
άκου να σου πω
слушай меня, «слушай, чтобы я тебе сказал»
πρόσεξε να καταλάβεις
слушай внимательно, «будь внимательным, чтобы тебе понять»
έλα ελάτε
приходи, иди, давай, начинай; приходите, идите, давайте, начинайте
πες πέστε
скажи скажите
δες δέστε
посмотри посмотрите
πιες πιέστε
выпей выпейте
φάγε φάτε
съешь, поешь; съешьте, поешьте
βρες βρείτε
найди найдите
μπες μπείτε
входи входите
βγες βγείτε
выходи выходите
το παπούτσι
ботинок
πρόχειρος
1) сделанный наспех, без подготовки 2) черновой
το σάντουιτς
сэндвич, бутерброд
το τσάι
чай
πείθω
убеждать, уговаривать
ετοιμάζω
готовить, подготавливать
η ζάχαρη
сахар
έτοιμος
готовый, законченный
ορίζω
1) определять, назначать 2) управлять
ορίστε
пожалуйста, извольте
πάντοτε
всегда, вечно (= πάντα)
τσιμπολογάω
есть на ходу, всухомятку
το τσιμπολόγημα
еда на ходу, всухомятку
τα οικονομικά
1) финансы 2) экономика (наука)
άντε
давай, ну все (междометье)
επαναλαμβάνω επανάλαβα
1) повторять 2) возобновлять З) вновь брать, принимать на себя, снова приступать (к чему-л.)
η ψησταριά
1) вертел 2) гриль-бар, шашлычная
υγιεινός
1) полезный для здоровья, здоровый 2) гигиеничный, гигиенический
ο γύρος
шаурма/шаверма
καταπληκτικός
потрясающий, изумительный, поразительный
το κεμπάπ
кебаб (острая котлета на гриле)
ευτυχώς
к счастью
η ανοησία
чушь, глупость, бессмыслица
Μαρία μήπως ξέρεις που είναι τα μαύρα μου παπούτσια;
Мария, может быть, знаешь где есть черные мои ботинки?
Δεν μπορώ να τα βρω πουθενά.
Не могу их найти нигде.
Ψάξε στη ντουλάπα.
Поищи в шкафу.
Κοίταξε καλά μήπως είναι κάτω από άλλα πράγματα.
Посмотри хорошо, может быть, (они) есть под другими вещами.
Δεν είναι εκεί.
(Они) не есть там.
Τότε ψάξε να τα βρεις κάτω από το τραπέζι.
Тогда поищи, чтобы (тебе) их (ботинки) найти под столом.
Ούτε εκεί είναι.
И не там (они) есть.
Βρες μου τα σε παρακαλώ διαφορετικά θα αργήσω στη δουλειά.
Найди мне их (ботинки), тебя прошу, иначе (я) опоздаю на работу.
Πρώτα πες μου πότε τα φόρεσες την τελευταία φορά.
Сперва скажи мне когда (ты) их (ботинки) поносил в последний раз.
Νομίζω ότι την περασμένη Παρασκευή όταν πηγαίναμε στο θέατρο.
Думаю, что в прошлую пятницу, когда (мы) сходили в театр.
Έλα 'δω παιδί μου.
Иди сюда, ребенок мой.
Τα βρήκα.
Их (ботинки) нашла.
Πάρε τα παπούτσια σου.
Возьми твои ботинки.
Που πας τώρα Φεύγεις χωρίς να φας τίποτε;
Куда идешь теперь? Уходишь без (тебе) поесть ничего?
Αφού αργώ.
Поскольку опаздываю.
Θα φάω κάτι έξω.
Поем что-нибудь снаружи.
Μη φας έξω θα σου φτιάξω τώρα κάτι πρόχειρο να φας.
Не ешь снаружи, тебе сделаю сейчас что-нибудь сделанное наскоро (тебе) поесть.
Τι θα μου φτιάξεις τώρα;
Что мне сделаешь сейчас?
Φάε τουλάχιστον ένα σάντουιτς και πιες ένα τσάι.
Съешь по крайней мере один бутерброд и выпей один чай.
Εντάξει μ' έπεισες.
В порядке, (ты) меня убедила.
Ετοίμασέ μου τα.
Подготовь мне их (бутерброд и чай).
Το τσάι σου θα το πιεις με ζάχαρη ή χωρίς ζάχαρη;
Твой чай его будешь пить с сахаром или без сахара?
Με ζάχαρη.
С сахаром.
Είναι έτοιμα.
(Есть) готовые (бутерброд и чай).
Ορίστε μπορείς να τα πάρεις.
Пожалуйста, можешь их (бутерброд и чай) брать.
Πάντοτε τσιμπολογάς.
Всегда кушаешь на ходу.
Δεν κατάλαβες ακόμη ότι το τσιμπολόγημα δεν κάνει καλό ούτε στην υγεία μας ούτε στα οικονομικά μας;
(Ты) не понял еще, что еда на ходу не делает хорошее ни нашему здоровью, ни нашим финансам.
Εντάξει συμφωνώ μαζί σου.
В порядке, соглашаюсь с тобой.
Άντε έφυγα.
Ну все, (я) ушел.
Και σου επαναλαμβάνω: μην τρως έξω.
И тебе повторяю: не ешь снаружи.
Δεν τρώει κανείς καλά έξω.
Не ест никто хорошее (мн.ч.) снаружи.
Εκτός αν πας στην ελληνική ψησταριά που άνοιξε απέναντί μας.
Если только идешь в греческую шашлычную, которая открылась напротив нас.
Εκεί τρως υγιεινά φαγητά και μάλιστα γρήγορα.
Там кушаешь здоровые блюда и, к тому же, быстро.
Έχουν γύρο φτιάχνουν σουβλάκια και καταπληκτικά κεμπάπ.
Имеют шаурму, делают шашлыки и потрясающие кебаб.
Ωραία ιδέα.
Прекрасная идея.
Θα περάσω από την ψησταριά γιατί ένα σάντουιτς δεν φτάνει...
Пройду мимо шашлычной, потому что одного бутерброда мне не хватает…
Περίμενε μην φεύγεις.
Выжди, не уходи.
Έχεις κλειδιά;
Имеешь ключи?
Για να δω.
Посмотрю-ка («для (мне) видеть»).
Όχι δεν έχω.
Нет, не имею.
Δεν ξέρω που είναι.
Не знаю где (они) есть.
Αλλά δεν μπορώ να περιμένω άλλο.
Но не могу ждать другое.
Φεύγω.
Ухожу.
Πως θα φύγεις χωρίς να τα πάρεις;
Как уйдешь без (тебе) их (ключи) взять?
Αφού θα γυρίσεις πιο νωρίς από μένα.
Поскольку вернешься более рано, чем меня.
Μην κλειδώσεις και εγώ θα βρω την πόρτα ανοιχτή.
Не (тебе) закрывать и я найду дверь открытой.
Θέλεις να αφήσω το σπίτι ανοιχτό;
Хочешь (чтобы мне) оставить дом отрытым?
Μην ανησυχείς ευτυχώς έχουμε καλούς γείτονες.
Не переживай, к счастью, имеем хороших соседей.
Μα τι ανοησίες λες τώρα!
Но/да что за глупости говоришь сейчас!
Βέβαια έχουμε καλούς γείτονες αλλά έχουμε και αρκετούς κλέφτες στην πόλη μας.
Конечно, имеем хороших соседей, но имеем и достаточных воров в нашем городе.
Πάρε το δικό μου κλειδί.
Возьми именно мой ключ.
στα γρήγορα
по-быстрому, на скорую руку
η εμπιστοσύνη
доверие, вера
έχω εμπιστοσύνη σε κάποιον
доверять кому-либо
κλητική πτώση
падеж обращения, звательный падеж
βρε / ρε
эй (при обращении)
το υπνωτικό
снотворное
το Διαδίκτυο
интернет
η πληροφορία
1) информация 2) сообщение 3) справка
τίμιος
1) честный, порядочный 2) почтенный 3) святой, священный (церк.)
από μέσα
изнутри
από έξω
снаружи
από πάνω
сверху
από κάτω
снизу
από δεξιά
справа
από αριστερά
слева
από μπροστά
спереди
από πίσω
сзади
προς
1) к 2) ради, для
προς τα που
куда?
προς τα μπροστά
вперед
προς τα πίσω
назад, обратно
προς τα αριστερά
налево
προς τα δεξιά
направо
ο πάνω όροφος
верхний этаж
ο κάτω γείονας / ο γείτονας από κάτω
сосед снизу
αριστερά του μουσείου
слева от музея
δεξιά σου
справа от тебя
ο φορτωτής
1) грузчик 2) хозяин груза, грузоотправитель
η γρατσουνιά
царапина, ссадина
γρατσουνίζω / κάνω γρατσουνιές
1) царапать, расцарапать, ссадить 2) скоблить, скрести
ακουμπάω
прислонять
η σκάλα
1) лестница 2) подножка, стремя 3) трап
σπάω τα νεύρα
действовать на нервы, «разбивать нервы»
κοπανάω
1) бить, колотить 2) толочь, растирать
η πρόβλεψη
предвиденье, прогноз, предусмотрительность
περισσότερο
больше
υποφέρω
страдать, мучиться
οδηγώ κάποιον
вести, отводить, провожать, сопровождать, показывать дорогу кому-либо
εξυπηρετώ
1) обслуживать 2) оказывать услугу, помощь
ο σύζυγος
супруг
η κάρτ ποστάλ
открытка
η ποτοαπαγόρευση
«сухой закон»
η εκστρατεία
1) кампания 2) экспедиция, поход
η κατανάλωση
1) потребление 2) сбыт
το αλκοόλ
алкоголь
ξεκινάω κάτι
начинать, инициировать что-либо
το εργοστάσιο
завод, фабрика
ο Γενικός Γραμματέας
Генеральный секретарь
ολόκληρος
весь, целый, целиком
επιμένω
настаивать на своем
διοικώ
управлять, руководить, править, командовать
η αφετηρία
1) старт 2) начальная остановка
το τέρμα
1) конечная станция, остановка 2) финиш 3) ворота 4) гол
ο προβολέας
1) прожектор 2) проекционный аппарат
το περιστατικό
происшествие, случай
η πλευρά
1) сторона, бок 2) ребро 3) точка зрения, аспект
Για δες τι καιρό διάλεξες να
Посмотри-ка какое время ты нашел ...
πηγαίνω για ύπνο
идти спать
ο ελεγκτής
контролер, аудитор, проверяющий