Level 3 Level 5
Level 4

2AJ211 - Cross-cultural communication


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
assumption
předpoklad
cautious
opatrný
collectivist
kolektivistický
cross-cultural differences
rozdíly mezi kulturami
cross-cultural skills
interkulturní dovednosti
cross-cultural training
trénink interkulturní dovednosti
cultural awareness
kulturní povědomí
cultural dimensions
kulturní dimenze
diverse workplace
rozmanité pracoviště
egalitarian
rovnostářský
etiquette
etiketa
feminine
ženský
hierarchical
hierarchický
individualistic
individualistický
masculine
mužský
negotiate
vyjednávat
non-verbal communication
non-verbální komunikace
risk-taking
ochoten přijmout risk
stereotype
stereotyp
thrive
prospívat
perceive
vnímat
misunderstanding
nedorozumění
ambiguous
dvojznačný
obedience
poslušnost
intrusive
dotěrný
contemplate
uvažovat
impose
uložit, dát
counterparts
protějšky
distinct
odlišný
margins
marže
claim
pohledávka
evenly
rovnoměrně
cautious
opatrný
reluctant
neochotný
tend to
mít tendenci
straightforward
přímočarý
struggle
bojovat
misinterpretation
chybné vysvětlení
obtain
získat
circumstances
okolnosti
contradict
odporovat
courtesy
zdvořilost
carve
vytesat