Level 2 Level 4
Level 3

2AJ211 - Management


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accounting department
účtárna
area manager
oblastní manažer
board of directors
Správní rada
bonus
prémie
CEO
výkonný ředitel
CFO
finanční ředitel
chairman
předseda
CMO
marketingový ředitel
commission
provize
COO
provozní ředitel
executive director
(výkonný) ředitel
human resources department
personální oddělení
job description
popis práce
job rotation
rotace pracovníků
job security
jistota pracovního místa
management
řízení
morale
morálka
non-executive director
ředitel bez výkonné pravomoci
pay
plat
performance appraisal
hodnocení výkonu zaměstnance
perks
zaměstnanecké výhody
personal assistant
osobní asistent(ka)
personnel
zaměstnanci
president
president, předseda
production department
výrobní oddělení
profit sharing
podíl na zisku
promotion
povýšení
research and development
výzkum a vývoj
salary
(stálý) plat
sanction
sankce, postih
secretary
sekretář(ka)
social club
společenský klub
subordinate
podřízený
superior
nadřízený
teambuilding
budování týmu
wage
mzda
workforce
Pracovní síla
supervisor
dozorce
overall
celkově
ultimately
nakonec
shift supervisor
dozorce směny
section leader
vedoucí sekce
crew leader
vedoucí skupiny
foreman
předák, mistr
assign tasks
přidělovat úkoly
liaise
zajišťovat spojení
backlash
vůle
swing
houpačka
reliance
důvěra
mediocrity
průměrnost
discourage
odrazovat
detailed guidelines
podrobné pokyny
intrinsic motivation
vnitřní motivace
praise
chvála, chválit