Level 11 Level 13
Level 12

2AJ212 - International trade


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
balance of payments deficit
schodek platební bilance
balance of payments surplus
přebytek platební bilance
cargo
náklad
comparative advantage
komparativní výhoda
dumping
dumping
economic sanctions
hospodářské sankce
economic stability
hospodářská stabilita
economies of scale
úspory z rozsahu
embargo
embargo
export
vývoz
free trade
volný obchod
globalization
globalizace
import
dovoz
international trade
mezinárodní obchod
invisible trade
vývoz a dovoz služeb
labour law
pracovní právo
multinational corporation
nadnárodní korporace
perishable goods
zboží podléhající zkáze, rychle se kazící zboží
poverty gap
míra chudoby
protectionism
protekcionismus, ochranářství
quota
kvóta
red tape
byrokracie, "úřední šiml"
self-sufficient
soběstačný
specialization
specializace
standard of living
životní úroveň
subsidy
dotace
tariff
tariff, clo, celní poplatek
trade alliance
mezinárodní obchodní dohoda, aliance
visible trade
vývoz a dovoz zboží
ruling
rozhodnutí, usnesení
dispute
spor
scope
rozsah, záběr
boost
nastartovat, nakopnout
elusive
nedosažitelný, nepostižitelný
obstacle
překážka
bias
upřednostňování
promote
podporovat, prosazovat
abolish
zrušit
oversee
dohlížet na
settle
urovnat, vyřešit
empower
zmocnit
break
porušit
tariff
dovozní clo
misconception
mylná představa
justify
ospravedlnit
inevitably
nevyhnutelně
resurface
znovu se objevit
scarcity
nedostatek
proponent
zastánce
allegedly
údajně
condemn
odsoudit
jargon
žargon
abbreviation
zkratka
deliberately
úmyslně