Level 9 Level 11
Level 10

2AJ212 - Government and taxation


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
capital gains tax
daň z kapitálových výnosů
corporate tax
daň z příjmu firem
customs duty
clo
debenture
dluhopis, obligace
depression
deprese
excise duty
spotřební daň
externality
externalita
fiscal policy
fiskální politika
income tax
daň z příjmu
infant industry
mladé/vznikající průmyslové odvětví
merit good
obecně prospěšný statek
minimum wage
minimální mzda
monetary policy
měnová politika
pollution
znečištění
public good
veřejný statek
renewable
obnovitelný
tax avoidance
daňová optimalizace
tax evasion
daňový únik
tax exemption
daňová výjimka
tax gatherer
výběrčí daní
tax haven
daňový ráj
tax rate
daňová sazba
tax refund
daňový přeplatek
tax relief
daňová úleva
tax return
daňové přiznání
tax revenue
daňové příjmy
taxpayer
daňový poplatník
transfer payments
transferové platby
unemployment benefit
podpora v nezaměstnanosti
value added tax
daň z přidané hodnoty
levy taxes
vybírat daně
revenue
výnos
fiscal policy
finanční politika
externality
externalita
unemployment benefits
dávky v nezaměstnanosti
counter recession
čelit recesi
renewable
obnovitelný
alternate
střídat
comprise
sestávat, skládat se z
monetary policy
měnová politika