Level 3 Level 5
Level 4

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anticipate
(v) dự đoán, đoán trước
athlete
(n) vận động viên
blur
(adj) mờ ảo
boundary
(n) đường biên, đường ranh giới
complicate
(adj) phức tạp
coordinate
(v) phối hợp
demonstrate
(v) chứng minh, giải thích
detect
(v) khám phá
distracting
xao nhãng
focus
(v) tập trung
indiscernibly
(adj) không thể phân biệt
indistinct
(adj) không rõ ràng
maneuver
(n) chuyển động
performance
(n) thành quả
peripheral
(adj) ngoại vi, ngoại biên
range
dải, khoảng
scan
(v) quét
tolerate
(v) thông cảm, tha thứ
unconsciously
(adv) vô thức
vision
(n) tầm nhìn