Level 27 Level 29
Level 28

the development of the lightbulb


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
back
(n) lưng, đằng sau
clamp
(n) đống, vòng siết, cái kẹp
critical
(adj) phê bình, phê phán
current
(n) dòng, dòng chảy, hải lưu
derive
(v) bắt nguồn từ
device
(n) thiết bị
entrepreneur
(n) chủ doanh nghiệp
file
(n) hồ sơ, tài liệu
infringement
(n) sự vi phạm, sự xâm phạm
inspiration
sự cảm hứng
invalid
(n) người bện tật, tàn phế
inventor
(n) nhà phát minh
investor
(n) người đầu tư
patent
(adj) có bằng sáng chế, bằng sáng chế, bằng công nhận
ransack
(v) lục soát, lục lọi
refinement
(n) sự tinh chế, sự lọc
ruling
(n) sự cai trị, thống trị
specifically
(adv) chính xác, rõ rệt, đặc trưng, riêng biệt
suitable
(adj) phù hợp, thích hợp
unveil
(v) để lộ, tiết lộ