Level 25 Level 27
Level 26

the homeschool option


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
address
(n) địa chỉ
adequately
(adv) tương xứng, thích đáng, thỏa đáng
alternative
(n) sự lựa chọn
compulsory
(adj) ép buộc, bắt buộc
concerned
(adj) có liên quan, lo lắng
dissatisfied
(adj) không bằng lòng, không thỏa mãn
exceptional
(adj) khác thường, ngoại lệ
instruction
(n) quy chế, quy trình, quy phạm
latter
(adj) sau cùng, gần đây, mới đây
majority
(n) phần lớn, số đông, đa số
mandate
(n) chỉ thị, yêu cầu
novel
(n) tiểu thuyết
obligatory
(adj) bắt buộc, cưỡng bách
periodic
(adj) chu kỳ, định kỳ, tuần hoàn
philosophy
(n) triết học, triết lý
prior
(n) trước
relatively
(adv) có liên quan, quan hệ với
tutor
gia sư
vast
(adj) rộng lớn, bao lao
widespread
(adj) lan rộng, phổ biến