Level 20 Level 22
Level 21

global outsourcing


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
boon
(n) lợi ích
branch
(n) chi nhánh, nhánh, nhánh cây
catch up
(v) đuổi kịp
coincide
(v) trùng khớp nhau, hợp nhau, đồng ý nhau
confront
(v) đối mặt, đối diện
controversy
(n) sự tranh luận, sự tranh cãi
decisive
(adj) quyết định, kiên quyết
enticing
(adj) hấp dẫn, lôi cuốn, thú vị
epicenter
(n) chấn tâm
firm
(n) hãng, công ty (adj) chắc chắn, cứng rắn
looming
(n) bóng mờ
opponent
(n) đối thủ
point
(n) điểm, mũi nhọn
preponderance
(n) thế nặng hơn, thế trội hơn, ưu thế
proponent
(n) người đề nghị (adj) đề nghị, đề xuất
remainder
(n) phần còn lại
routinely
(adv) thông thường, thường xuyên
shift
(v) sự thay đổi
turnover
(n) doanh thu
wealthy
(n) người giàu có (adj) giàu có