Level 18 Level 20
Level 19

what makes a small business successful?


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
afloat
(adj) nổi lênh đênh, lan truyền, không mắc nợ ai
characteristic
riêng biệt
compete
(v) tranh đấu, cạnh tranh
edge
(n) rìa, gờ, cạnh
financial
(adj) thuộc tài chính
inevitably
(adv) chắc hẳn
initial
(adj) ban đầu
motivation
(n) sự thúc đẩy
niche
(n) chỗ thích hợp
particular
(adj) đặc biệt, đặc thù, chi tiết
personalized
(v) cá nhân hóa
potential
(adj) tiềm năng, tiềm lực
product
sản phẩm
profit
(n) lợi ích, lợi nhuận
project
dự án
reputation
famous (danh tiếng)
sound
(n) âm thanh (adj) khỏe mạnh tráng kiện
tip
(n) đầu, mút, đỉnh, chóp
unique
(adj) duy nhất
vital
(adj) cần cho sự sống