Level 13 Level 15
Level 14

how drugs are studied


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absorb
(v) hấp thụ, hấp thu
alleviate
(v) làm nhẹ, làm giảm bớt
ascertain
(v) biết chắc, xác định
chronic
(adj) kinh niên, thường xuyên
combat
(n) trận đánh, đánh nhau
culture
(n) văn hóa
deem
(v) tưởng rằng, cho rằng
desirable
(adj) đáng thèm muốn, đáng ao ước
enhance
(v) làm tăng, nâng cao
fraction
(n) phân số, phần, đoạn, mảnh
interval
(n) khoảng, khoảng cách
investigation
(n) sự điều tra nghiên cứu
manufacture
(n) sự chế tạo, sản xuất
monitor
(n) quản lý
outcome
(n) hậu quả, kết quả
recur
(v) trở lại
substance
(n) chất, vật chất
target
(n) mục tiêu
theoretical
(adj) thuộc lý thuyết
toxic
(adj) độc, chất độc