Level 10 Level 12
Level 11

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accompany
(v) đi cùng, đồng hành
altar
(n) bàn thờ
benefit
(n) lợi ích
celebration
(n) sự kỉ niệm
discourage
(v) can ngăn, ngăn cản
elaborate
(adj) phức tạp, tỉ mỉ
energetic
(adj) mãnh liệt, mạnh mẽ
evidence
(n) hiên nhiên, rõ ràng, dấu hiệu
evoke
(v) gọi lên, gợi lên
floral
(adj) thuộc hoa cỏ, cây cỏ
garland
(n) vòng hoa
graceful
(adj) duyên dáng, có duyên
image
(n) ảnh
influence
(n) ảnh hưởng, tác dụng
reign
(n) triều đại, (v) thống trị
revive
(v) hồi phục
ritual
(adj) thuộc lễ nghi
stereotype
(n) bản in đúc, mẫu rập khuôn
sway
(n) sự đu đưa, lắc lư
tradition
(n) truyền thống