Level 9 Level 11
Level 10

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adopt
(v) nhận con nuôi
agricultural
(adj) thuộc nông thôn
attribute
(n) thuộc tính
carve
(v) khắc, tạc, chạm, đục
civilization
(n) nền văn minh
creator
(n) người sáng tạo
deed
(n) hành động
encompass
(v) bao gồm, chứa đựng
excavation
(n) sự khai quật
function
chức năng, hàm, hàm số
inscribe
(v) viết khắc
literacy
(n) sự biết viết, biết đọc
mythology
(n) thần thoại
property
(n) tài sản
scholar
(n) học giả
settle
(v) giải quyết, dàn xếp, chiếm làm thuộc địa
specialized
(adj) chuyên môn, chuyên gia
structure
(n) kiến trúc, cấu trúc
tablet
(n) tấm, bảng, thẻ
token
(n) dấu hiệu, bằng chứng