Level 8 Level 10

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
partner
đối tác
positive
tích cực
civil
công dân
kitchen
nhà bếp
consumer
người tiêu dùng
he's my trading partner
anh ấy là đối tác thương mại của tôi
you should be more positive
bạn nên tích cực hơn
she works in the civil service
cô ấy làm trong dịch vụ công dân
it's on the kitchen table
nó là trên bàn nhà bếp
the price will affect consumers
giá cả đó sẽ ảnh hưởng nhiều người tiêu dùng