Level 5 Level 7

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
coach
huấn luyện viên
step
bước
yard
thước (đơn vị đo lường ở Anh)
beat
đập
violence
bạo lực
he was the assistant coach
anh ấy đã à trợ lý huấn luyện viên
step back!
bước lùi!
she threw the ball one hundred yards
cô ấy đã ném banh một trăm thước
her heart was beating fast
trái tim của cô ấy đã đang đập nhanh
he committed an act of violence
anh ấy đã dính vào một hành động bạo lực