Level 25 Level 27

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
hurt
làm đau
species
chủng loài
immediately
ngay lập tức
track
đường
basic
căn bản
have you been badly hurt?
bạn đã vừa bị đau tồi tệ à?
is it an endangered species?
nó là chủng loài đang bị đe dọa à?
it happened almost immediately afterwards
nó đã xảy ra gần như ngay lập tức sau đó
let's get this back on track
hãy kéo nó lại trên đường
it follows the basic principles
nó theo những nguyên tắc căn bản