Level 18 Level 20

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
option
lựa chọn
participant
người tham gia
southern
miền nam
eventually
sau cùng thì
fresh
tươi
I was offered many options
tôi đã được cung cấp nhiều lựa chọn
there was a huge group of participants
đã có một nhóm những người tham gia khổng lồ
it's a town in southern England
nó là một thị trấn trong miền nam nước Anh
he'll eventually become king
anh ấy sau cùng thì sẽ trở thành vua
chop some fresh parsley
hái vài rau mùi tây tươi