Level 2

20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
magazine
tạp chí
hotel
khách sạn
soldier
người lính
reflect
phản chiếu
heavy
nặng
I prefer newspapers to magazines
tôi thích báo hơn tạp chí
we stayed one night at the hotel
chúng tôi ở một đêm tại khách sạn
the soldier was young
người lính đó đã trẻ
it reflects its value
nó phản chiếu giá trị của nó
it's too heavy!
nó quá nặng!
sexual
tình dục
cause
nguyên nhân
bag
túi
heat
nhiệt độ
autumn
mùa thu
the doctor asked about her sexual history
bác sĩ đó đã hỏi về lịch sử tình dục của cô ấy
what was the cause of death?
nguyên nhân cái chết là gì?
I have a plastic bag
tôi có một túi nhựa
reduce the heat
giảm nhiệt độ
it happened during autumn
nó diễn ra trong mùa thu