Level 65 Level 67
Level 66

611 - 620


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Do you know where she is?
Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
Do you play basketball?
Bạn có chơi bóng rổ không?
Fill it up, please.
Làm ơn đổ đầy. (cây xăng)
He needs some new clothes.
Anh ta cần một ít quần áo mới.
How much is that?
Cái đó giá bao nhiêu?
How much is this?
Cái này giá bao nhiêu?
I believe you.
Tôi tin bạn. (believe)
I speak two languages.
Tôi nói 2 thứ tiếng.
I thought he said something else.
Tôi nghĩ anh ta đã nói một điều gì khác.
I usually drink coffee at breakfast.
Tôi thường uống cà phê vào bữa điểm tâm.