Level 48 Level 50
Level 49

441 - 450


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Can I have a receipt please?
Làm ơn cho tôi hóa đơn.
Can it be cheaper?
Có thể rẻ hơn không?
Can we have a menu please.
Làm ơn đưa xem thực đơn.
Can you hold this for me?
Bạn có thể giữ giùm tôi cái này được không?
Do you have any children?
Bạn có con không?
Do you know how much it costs?
Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
Have you eaten at that restaurant?
Bạn đã ăn ở nhà hàng này chưa?
Have you eaten yet?
Bạn đã ăn chưa?
Have you ever had Potato soup?
Bạn đã từng ăn xúp khoai chưa?
He likes juice but he doesn't like milk
Anh ta thích nước trái cây nhưng anh ta không thích sữa.