Level 10 Level 12
Level 11

61 - 70


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I'm not busy.
Tôi không bận.
I'm not married.
Tôi không có gia đình.
I'm not ready yet.
Tôi chưa sẵn sàng.
I'm not sure.
Tôi không chắc.
I'm sorry, we're sold out.
Tôi rất tiếc, chúng tôi hết hàng.
I'm thirsty.
Tôi khát.
I'm very busy. I don't have time now.
Tôi rất bận. Bây giờ tôi không có thời gian.
Is Mr. Smith an American?
Ông Smith có phải là người Mỹ không?
Is that enough?
Như vậy đủ không?
It's longer than 2 miles.
Nó dài hơn 2 dặm.