Level 26 Level 28
Level 27

Book III Stage 27


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aditus aditūs m
проход
advesperāscit advesperāscere advesperāvit
вечереет
afferō afferre attulī adlātus
приносить
angustus angusta angustum
узкий
brevis breve
короткий, краткий
causa causae f
причина; судебная тяжба
comes comitis m f
союзник
contineō continēre continuī
содержать
ēripiō ēripere ēripuī ēreptus
отнимать, вырывать; спасать
imperō imperāre imperāvī +dat
приказывать, властвовать
incendō incendere incendī incēnsus
поджигать
innīxus innīxa innīxum
опёршийся
eīs
им, от них, ими (dat, abl. pl. он, она, оно)
mālō mālle māluī
предпочитать
obviam eō obviam īre obviam iī
идти навстречу
occurrō occurrere occurrī
спешить навстречу
ōrō ōrāre ōrāvī
просить, молить
potius
вернее, предпочтительнее
praeficiō praeficere praefēcī praefectus
ставить во главе
prīmum
сначала
prōmoveō prōmovēre prōmōvī prōmōtus
продвигать, повышать (в звании)
prōspiciō prōspicere prōspexī
высматривать
redūcō redūcere redūxī reductus
отводить
rēpō rēpere rēpsī
ползать
situs sita situm
расположенный
sōlācium sōlāciī n
утешение
spēs speī f
надежда
strepitus strepitūs m
шум, гам
subveniō subvenīre subvēnī +dat
приходить на помощь
suī suōrum m pl
свои, близкие
versus versa versum
повернувшийся
vīcus vīcī m
посёлок