Level 17 Level 19
Level 18

Book II Stage 18


75 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abiciō abicere abiēcī
выбрасывать
accurrēns accurrentis
прибегающий
adeō
настолько
admittō admittere admīsī admissus
допускать
adōrō adōrāre adōrāvī adōrātus
поклоняться, молиться
amīcē
дружественно
aureus aureī m
золотой денарий
capillī capillōrum m pl
волосы
centum
сто
colligō colligere collēgī collēctus
собирать
condūcō condūcere condūxī conductus
нанимать
cōnfīdō cōnfīdere +dat
надеяться, полагаться
coniungō coniungere coniūnxī
соединять
cōnsecrō cōnsecrāre cōnsecrāvī cōnsecrātus
посвящать
dēserō dēserere dēseruī dēsertus
покидать
dīripiō dīripere dīripuī dīreptus
разграблять
domus domūs f
дом
domum redīre
возвращаться домой
dubitō dubitāre dubitāvī
сомневаться
ēvellēns ēvellentis
срывающий
ēvulsus ēvulsa ēvulsum
вырванный
extorqueō extorquēre extorsī extortus
вымогать
fortūna fortūnae f
судьба, успех
frangēns frangentis
ломающий
illā
тою (abl. та)
illōs
тех (acc. pl. тот)
illūc
туда
incendēns incendentis
поджигающий
īnfirmus īnfirma īnfirmum
бессильный
īnsiliō īnsilīre īnsiluī
запрыгивать
interrogō interrogāre interrogāvī interrogātus
спрашивать
Īsiacus Īsiacī m
жрец Исиды
laedō laedere laesī laesus
причинять вред
latrō latrōnis m
разбойник
moneō monēre monuī monitus
напоминать, указывать
mulceō mulcēre mulsī
гладить
mystēria mystēriōrum n pl
тайны, таинства
neque
и не, также не
neque ... neque
ни ... ни
officīna officīnae f
мастерская
ōrnāmentum ōrnāmentī n
украшение
paulum paulī n
немногое
pius pia pium
набожный
poena poenae f
наказание
poenās dare
нести наказание
praesidium praesidiī n
защита
praetereō praeterīre praeteriī
проходить мимо
putō putāre putāvī
считать (чем-л., кем-л.)
quattuor
четыре
quā
от которой, которою (abl. которая)
rādō rādere rāsī
царапать
rēctā
прямо, напрямик
reficiō reficere refēcī refectus
ремонтировать
renovō renovāre renovāvī renovātus
восстанавливать
sacer sacra sacrum
священный
sapiēns sapientis
мудрый, разумный
scelestus scelesta scelestum
преступный
sē coniungere
присоединяться
sēcūrus sēcūra sēcūrum
беззаботный
sīcut
как
situs sitūs m
расположение
sūdō sūdāre sūdāvī
потеть
sufficiō sufficere suffēcī
быть достаточным
temptō temptāre temptāvī temptātus
пробовать
tergeō tergēre tersī
вытирать
tranquillitās tranquillitātis f
спокойствие
ut
1) как
valvae valvārum f pl
дверцы
vīcīnus vīcīna vīcīnum
соседний, близкий
vindex vindicis m
заступник
vīs f
сила, насилие
vim īnferre
совершать насилие
vitreārius vitreāriī m
стеклодув
vitreus vitrea vitreum
стеклянный
vitrum vitrī n
стекло