Level 11 Level 13
Level 12

Book I Stage 12


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accidō accidere accidī
оказываться, случаться
āter ātra ātrum
чёрный, тёмный
cinis cineris m
пепел
dea deae f
богиня
dēcidō dēcidere dēcidī
падать
dēnsus dēnsa dēnsum
плотный, густой
dēnsior
более плотный
dēnsissimus
очень плотный
dēscendō dēscendere dēscendī
спускаться
dictō dictāre dictāvī dictātus
диктовать, начитывать
difficilis difficile
трудный
dubium dubiī n
сомнение
epistula epistulae f
письмо
exanimātus exanimāta exanimātum
потерявший сознание
exspīrō exspīrāre exspīrāvī exspīrātus
умирать
fīlia fīliae f
дочь
fīnis fīnis m
конец
flamma flammae f
пламя
fūmus fūmī m
дым
iam
уже, теперь
iamprīdem
с давних пор
incidō incidere incidī
попадать
iste ista istud
этот который
iter itineris n
путешествие, развитие
iubeō iubēre iussī iussus
приказывать
larēs larum m pl
духи-хранители дома
larārium larāriī n
алтарь для поклонения духам-хранителям дома
lībertās lībertātis f
свобода
moribundus moribunda moribundum
умирающий
moritūrus moritūra moritūrum
собирающийся умереть
plūrimus plūrima plūrimum
очень многочисленный
nūbēs nūbis f
облако
obstinātē
упрямо, упорно
parēns parentis m f
родитель
pariēs parietis m
стена
pavor pavōris m
ужас
pereō perīre periī
гибнуть
perveniō pervenīre pervēnī
приходить, достигать
pretiōsus pretiōsa pretiōsum
дорогостоящий
proximus proxima proximum
ближайший, следующий, последний
recūsō recūsāre recūsāvī recūsātus
отказывать, отвергать
respīrō respīrāre respīrāvī respīrātus
приходить в сознание
ruīna ruīnae f
обвал, крах, развалины
sacrificium sacrificiī n
жертва
scio scīre scīvī
знать
sēmirutus sēmiruta sēmirutum
полуразрушенный
sēnsim
понемногу
sentiō sentīre sēnsī sēnsus
чувствовать, замечать
sine +abl
без
sonus sonī m
звук, шум
supersum superesse superfuī
оставаться в живых
templum templī n
храм
tremor tremōris m
дрожь
trīste
печально
tūtus tūta tūtum
безопасный
valeō valēre valuī
быть здоровым
vīlicus vīlicī m
управляющий поместьем