Level 2
Level 1

Book I Stage 1


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ātrium ātriī n
передняя, гостиная
bibō bibere bibī
пить
canis canis m
собака
cibus cibī m
пища
circumspectō circumspectāre circumspectāvī
осматриваться
clāmō clāmāre clāmāvī
кричать
coquus coquī m
повар
culīna culīnae f
кухня
dormiō dormīre dormīvī
спать
exeō exīre exiī
выходить
familia familiae f
семья
fīlius fīliī m
сын
furcifer furciferī m
негодяй
hortus hortī m
сад
in +acc
в, на (куда)
in +abl
в, на (где)
intrō intrāre intrāvī
заходить
īrātus īrāta īrātum
сердитый
labōrō labōrāre labōrāvī
работать
lātrō lātrāre lātrāvī
лаять
māter mātris f
мать
mēnsa mēnsae f
стол
pater patris m
отец
pestis pestis f
зараза, чума, негодяй
saliō salīre saluī saltus
прыгать
scrībō scrībere scrīpsī scrīptus
писать
sedeō sedēre sēdī
сидеть
servus servī m
раб
stertō stertere stertuī
храпеть
stō stāre stetī
стоять
sum esse fuī
быть
surgō surgere surrēxī
вставать
tablīnum tablīnī n
кабинет
triclīnium triclīniī n
обеденный зал
via viae f
улица, дорога, путь