Level 1 Level 3
Level 2

Environment and Pollution 2


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
harness
(vt) khai thác để sản xuât năng lượng; chế ngự
obligation
(n) nghĩa vụ
indifferent
(adj) thờ ơ, lãnh đạm
proactive
(adj) chủ động hành động
disposable
(adj) dùng 1 lần
incentive
(n) động cơ (điều thôi thúc ai làm việc gì)
dilemma
(n) tình thế tiến thoái lưỡng nan
uninhabitable
(adj) không thể ở được