Level 13 Level 15
Level 14

William Shakespeare


97 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
poet
digter
playwright
dramatiker
regarded
anset
performed
opført
stage
scene
in spite of
på trods af
born and raised
født og opvokset
The wedding was rushed
brylluppet blev fremskyndet
pregnant
gravid
shameful
skamfuldt
to have a child out of wedlock
at få et barn udenfor ægteskabet
died of unknown causes
døde af ukendte årsager
actor
skuespiller
his life came full circle
hans liv blev fuldendt
neighter nor
hverken eller
completely accurate
helt præcis
tragedies
tragedier
comedies
komedier
historical plays
historiske stykker
approximately
cirka
similar
lignende
revenge
hævn
ability
evne
eloquently
veltalende
engagingly
sympatisk
main themes
hovedtemaer
relevant and relatable
relevante og relaterbare
with the ability to make your hair stand on end and set your teeth on edge
med evnen til at få dit hår til at stritte og dig til at skære tænder
molded
forme
artistry
kunstnerisk dygtighed
deduced
konkluderet
plays that capture the complete range of human emotion and conflict
stykker der indfange den fulde vidde af de menneskelige følelser og konflikter
church and court records
kirkebøger og retprotokoler
only provide brief sketches
giver kun korte optegnelser
birth records
fødselsjournal
baptized
døbt
scholars
videnskabsmænd
acknowledge
anerkender
leather merchant
læderhandler
landed heiress
jordbesiddende rigmandsdatter
alderman
rådmand
bailiff
foged
fortunes delined
formue blev mindre
scant
ringe, dårlige
virtually
praktisk talt
surmised
formode, antage
undoubtedly
utvivlsomt
qualified
kvalifiseret
free tuition
gratis undervisning
uncertainty
usikkerhed
regarding
hvad angår
education
uddannelse
has led to raise questions about his authorship of his work
har ledt til at der blev stillet spørgsmålstegn ved hans forfatterskab
wide speculations
store spekulationer
lost years
tabte, forsvundne år
horse attendant
hestepasser
earned a living
tjente penge
a few jabs
langer ud efter
a upstart crow
opkomling krage
beautified with our feathers
forskønnet med vores fjer, en der er kommet under deres vinger og har fået noget godt ud af det
differ
varierer
interpretation
fortolkning
shakespeare was reaching above his rank
shakespeare rakte ud over sit stand
investments
investeringer
elaborate metphors
uddybende metaforer
rhetorical phrases
retoriske vendinger
align
afstemme
purchased leases of real estate
erhverve sig lejemål på ejendomme
innovative
opfindsom, nyskabende
adapting
tilpasse
traditional style
traditionelle stil
creating a freer flow of words
ved at kreere en friere strøm af ord
primarily
hovedsageligt
metrical pattern
metrisk mønster
consisting of lines of unrhymed jambic pentameter
bestående af linier med urimende jabiske pentameter
compose
udgøre
deviate
afvige
use forms from poetry and simple prose
bruger former fra poesi og simpel prosa
with the exception of
med undtagelse af
dramatize the destructive results of weak or corrupt rulers
der dramatiserer de destruktive resultater af svage og korrupte ledere
moral failures
moralsk svigt
explores
udforsker
betrayal
forræderi
retribution
gengældelse
vivid impressions
livlige parodier
human temperament
menneskets temperament
timeless
tidsløst
universal
universielt
interred
begravet
though graver tone
omend der er en mere alvorlig tone
he left the bulk of his possesions
han efterlod hovedparten af sine ejendele
reconciliation
forsoning
entitled to
berettiget til
whom he bequeasted his secondbest bed
til hvem han testerentemede sin anden bedste seng
she had fallen out of favor
hun var blevet upopulær
mistress
elskerinde
marital bed
ægteseng