Level 5 Level 7
Level 6

Week 6 - CRISPR and Epigenome Editing


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
epigenome editting
sự chỉnh sửa hệ gen biểu sinh
clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)
trình tự sắp xếp kiểu lặp đi lặp lại xen khoảng trống
genome – editing tool
công cụ chỉnh sửa bộ gen
transcription activator – like effector (TALE)
nhân tố kích hoạt phiên mã
light – inducible system
hệ thống cảm ứng ánh sáng
neuroscience
khoa học thần kinh
electrode
điện cực
optogenetics
kỹ thuật quang di truyền
ensemble
quần thể, tập hợp
biosensor
cảm biến sinh học
genetically encoded voltage sensor
cảm biến bằng điện áp được mã hóa di truyền