Level 24 Level 26
Level 25

Week 25


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
natural killer cell
tế bào giết tự nhiên
immune-based therapy
liệu pháp dựa vào miễn dịch
cytotoxicity assay
xét nghiệm độc tế bào
microbial infection
nhiễm khuẩn
tumor progression
tiến triển của khối u
innate lymphoid cell
tế bào dòng bạch cầu bẩm sinh
signature cytokine secretion profile
hồ sơ năng lực tiết cytokine đặc trưng
immune receptor
thụ thể miễn dịch
inhibitory receptor
thụ thể ức chế
activating receptor
thụ thể kích thích
self identifying molecule
phân tử giúp nhận dạng chính bản thân
major histocompatibility complex
phức hợp tương thích mô chính
tumor surveillance
sự giám sát khối u
antitumor immune response
đáp ứng miễn dịch kháng khối u
T cell-directed immune checkpoint
điểm kiểm soát miễn dịch định hướng bởi tế bào T