Level 23 Level 25
Level 24

Week 24 - Engineering tumors


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
experimental model
mô hình thí nghiệm
tissue culture
nuôi cấy mô
hypoxia
bệnh thiếu dưỡng khí
hypoxic gradient
khuynh độ hụt dưỡng khí
metabolism gradient
khuynh độ chuyển hóa
biocomposite strip
mảnh biocomposite
metallic core
lõi kim loại
culture medium
môi trường nuôi cấy
spatial mapping
lập bản đồ không gian
scaffold
khung nâng đỡ
scaffold sheet
tấm khung nâng đỡ
cell-to-cell interaction
tương tác giữa các tế bào
organ specificity
tính đặc hiệu cơ quan
therapeutic agent
thành phần dược lý