Level 1 Level 3
Level 2

Week 2 - Linking microRNAs to their target


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
post – transcriptional regulator
chất điều hòa hậu phiên mã
prototypical target site
vị trí đích nguyên mẫu, vị trí mà tại đó miRNA tác động lên mRNA
3’ untranslated region
vùng không dịch mã 3’, hay vùng 3 phẩy
base pairing
bắt cặp bazơ
5’ terminus
đầu 5 phẩy
target site prediction algorithm
thuật toán dự đoán vị trí đích
nucleotide match
tương hợp nucleotide
repression
sự ức chế
covalent linkage
liên kết cộng hóa trị
miRNA-bound mRNA
mRNA có gắn miRNA
miRNA silencing complex
phức hợp tắt miRNA
silencing machinery
bộ máy tắt hay phức hợp tắt
immunoprecipitation
kết tủa miễn dịch
crosslink
liên kết chéo
miRNA-crosslinking and immunoprecipitation
phương pháp kết tủa miễn dịch và liên kết chéo miRNA
sampling of target
lấy mẫu đích
screen
sàng lọc, quét, khảo sát
streptavidin-based purification
quá trình tinh khiết dựa trên streptavidin
high – throughput sequencing
giải trình tự thông lượng cao
concentration
nồng độ
competing endogenous RNA
RNA nội sinh cạnh tranh
transcript
đoạn phiên mã hay sản phẩm của quá trình phiên mã, tức ám chỉ các loại RNA
titrate
chuẩn độ
differentiation
sự biệt hóa
myoblast
nguyên bào cơ
induce
cảm ứng
transcriptome
tổng sản phẩm phiên mã
RNAi-knockdown
phương pháp tắt hoạt động tạm thời nhờ giao thao RNA (hoặc can thiệp RNA)
targetome
tổng các đích trong tế bào