Level 10 Level 12
Level 11

Week 11 - Embryonic Stem Cells 2


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
embryonic carcinoma
ung thư biểu bì phôi
undifferentiated compartment
phần chưa được biệt hóa
germ cell tumor
khối u tế bào mầm
embryonic germ layer
lớp mầm phôi
ectoderm
ngoại bì
mesoderm
trung bì
endoderm
nội bì
blastocyst
phôi nang
aneuploid
thể dị bội
trophoblast
dưỡng bào
placenta
bánh nhau
inner cell mass (ICM)
khối nội bào
in vivo
bên trong cơ thể
leukaemia inhibitory factor (LIF)
yếu tố ức chế bệnh bạch cầu
feeder layer
lớp dưỡng bào
murine embryonic fibroblast (MEF)
nguyên bào sợi phôi chuột
genome manipulation technology
công nghệ thao tác bộ gen
transgenic animal
động vật chuyển gen
peri-implantation embryo
phôi quanh tổ
rodent
thuộc bộ gặm nhấm