Level 16 Level 18
Level 17

#17


191 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lean
hubený
conquer
dobýt / podmanit si
infantry
pěchota
echoe
ozvěna
ignite
zapálit
grain
zrní
bush
keř
sweat
pot
coat
kabát
accustom
zvyknout si
boredom
nuda
belly
břicho
fetus
plod,zárodek
acknowledgement
uznání
enclose
přiložit
appreciate
oceňovat
loudspeaker
reproduktor
pass away
umřel
assembly
shromáždění
guidance
vedení
counselor / advisor
poradce
session / meeting
zasedání / schůze
tense
napjatý / čas (přítomný)
Yours sincerely
S pozdravem
sin
hřích
mean
průměrný
honestly
upřímně
midlife crisis
krize středního věku
slap
pohlavek
shrug
pokrčit (rameny)
seep
prosakovat
drawer
zásuvka
express
vyjádřit
troops
vojsko
proposal
návrh
stunning
ohromující
fancy
fantazie / módní / představovat si
proprietor / owner
majitel
fiance
snoubenec
insult / offend
urazit
smooth
hladká ( pokožka) / půjde to hladce (jako po másle)
nourishment
výživa
digest
trávit
tangle
zamotat
clues
stopy
monastery
klášter
bait
návnada
furniture
nábytek
impact (on environment)
účinek / dopad (na životní prostředí)
warranty
záruka
rave
blouznit (o magii) / zuřit / modní hit / nadšená kritika
sniff
čichat / šňupat
stranger / foreigner
cizinec
layer
vrstva / nosnice
lungs
plíce
descent
sestup
adore
uctívat / zbožňovat
inquest
vyšetřování
throughout
po celou dobu
tribe
kmen
range
rozsah / sortiment / dosah
crop
plodina(sklizeň)
emperor / caesar
císař
valor
udatnost
empire
císařství (říše)
fragile
křehký
cripple / mutilate
ochromit (zmrzačit)
mourn
truchlit (oplakávat)
fortitude / prowess
statečnost
temperance
střídmost (v alkoholu)
virtue
ctnost
resourcefulness / inventiveness
vynalézavost
devotion
oddanost / zbožnost
prudent
obezřetný / opatrný
execute
vykonat / popravit / vyřídit
mate
pářit se
queer
teplouš / zvláštní
stock
sklad / akciový kapitál
transition
přechod / přechodné stádium
scribe
písař
eunuch
kleštěnec
obedience
poslušnost
seduce
svést (sexually)
commemorate
připomenout si (den Luthera Kinga) / oslavovat
amuse
bavit
comma
čárka
deaf
hluchý
scholar
učenec
obsess
posednout (zachvátit) mysl
neglect
zanedbávat (opomenout)
fundamental (basic)
základní / podstatný
denounce
odsuzovat
docile
povolný / krotký / poddajný
lower
snížit / spodní
antiquity
starověk / starobylost
merciless
nemilosrdný
conquest
dobytí / podmanění / pokoření
hazy / misty / foggy
mlhavý / zamlžený
vex
otravovat / obtěžovat
weep
plakat
fire!
vystřelit
deign
uráčit se
fickle
nestálý
ravage
devastovat / zpustošit
defiance
vzdor
martyr
mučedník
nibble
okusovat
witness
svědek / být svědkem / svědčit
on the other hand
na druhou stranu
persuasive / convincing
přesvědčívý
savior
zachránce
defy
vzdorovat / pohrdat / neuposlechnout / vyzvat (k činu)
sheathe
zastrčit (meč)
assign
přidělit / přiřadit
incidentally / by the way
mimochodem / náhodou
chapter
kapitola
occasion / opportunity
příležitost
fury
zběsilost
Sacrifice / victim
oběť
swell
skvěle
dreadful
strašlivý / děsný
typing error
překlep
grease
tuk / mastnota
exhilaration
rozjařenost / radost / veselost
thoroughly
důkladně / pečlivě (dělat)
hostage
rukojmí
stitch
steh / očko
ruby
rubín
mud
bahno / bláto
doodle
čmárat
thrill
nadšení / vzrušení
peek
pokukovat
bleak / gloomy
pochmurný / sychravý (počasí)
altitude
nadmořská výška
wealth
bohatství
religion
náboženství
mercenary
žoldák
mush
kaše / břečka
expanse
rozloha
colosseum / coliseum
koloseum
prove
dokázat
beckon
dát znamení / lákat
influence
ovlivňovat
forgive
odpustit
take hard
vzmužit se
abomination
ohavnost
decision
rozhodnutí
complain
stěžovat si
pursue
pronásledovat / stíhat
earnest
seriózní / vážný
diligence / industriousness
pracovitost
aware
vědom
circumstances
okolnosti
density
hustota
internship
zácvik / stáž
winch
naviják
whether
zdali
retire
odejít do důchodu
whine
ječet / kňučet
hush!
ticho!
mixture
směs
resolution
odhodlanost / předsevzetí
compound
sloučenina / složenina / složený z
pollution
znečišťění
unveil
odhalit / zvednout závoj
sage advice
moudrá rada
summarize
shrnout
procure
obstarat
heist
loupež
dispose of
zlikvidovat / zbavit se (odpadu)
involvement
účast
inept
nešikovný
rack up
nashromáždit (peníze)
dismantle
demontovat / rozebrat
immense
nesmírná (radost) / obrovský
inexplicable
nevysvětlitelný
infirmary
ošetřovna
impersonate
vydávat se za / imitovat
good guess
dobrý odhad / hádat
usher
uváděč
spaz
šílenec
devotional / religious
náboženský
advise
poradit
stoned / high / baked
opilý (sjetý)
advice
rada (myšlenkově)
concede
připustit / přiznat / přenechat (autonomii vládě)
disposal
dispozice (jsme Vám k dispozici)
frame
rám / kostra / obroučky (u brýlí)
frame up
zarámovat (obrázek) / udělat základy domu
sour
kyselý
sawdust
piliny