Level 2

217 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
soften
měknout
harden
tvrdnout
smell
vonět
strenghten
posílit
weaken
oslabit
hold
držet
utter
vyslovit
suppress
zamlčet
waste
plýtvat
spare
šetřit
whisper
šeptat
scream / shout
křičet
advance
postup
retreat
ústup
arrival
příjezd
departure
odjezd
assent
souhlas
dissent
nesouhlas
blessing
požehnání
curse
kletba
coldness
chlad
heat
teplo
comedy
komedie
tragedy
tragédie
darkness
tma
light
světlo
impropriety
neslušnost
duty
povinnost
pleasure
potěšení
enmity
nepřátelství
friendship
přátelství
evil
zlo
good
dobro
entrance
vchod
success
úspěch
failure
neúspěch
unfaithfulness / infidelity
nevěra
virtue
ctnost
flood
povodeň
drought
sucho
gain
zisk
loss
ztráta
grief
zármutek
joy
radost
guilt
vina
innocence
nevina
sorrow
žal / zármutek
majority
většina
minority
menšina
modesty
skromnost
pride
pýcha
mood
nálada
past
minulost
presence
přítomnost
future
budoucnost
public
veřejnost
privacy
soukromí
poor man
chudák
rise
povstát / vznik
extinction
zánik
sameness
stejnost
differentness
odlišnost
strenght
síla
weakness
slabost
countryside
venkov
accurate
přesný
inaccurate
nepřesný
alike / similar
podobní
different
rozdílný
ancient
starodávný
modern
moderní
angular
hranatý
round
kulatý
asleep
spící
awake
bdící
bitter
hořký
sweet
sladký
broad
široký
narrow
úzký
angry
rozzlobený
clever / smart
chytrý
foolish / inane
hloupý
coarse / rough
hrubý (kámen)
gently
jemně
cruel
krutý
kind
laskavý
sober
střízlivý
shallow
mělký
dry
suchý
wet
mokrý
slim down / get slim
zhubnout
foreign
cizí
own
vlastní
industrious
pracovitý
main
hlavní
side
vedlejší
obsolete
zastaralý
noisy / loud
hlasitý
quiet
tichý
painful
bolestivý
pleasant
příjemný
partial
částečný
whole
celý
fictional
vymyšlený
thick
husté
thin
tenký
timid
bojácný
brave
statečný
wry
křivý / ironický
straight
přímý
above
nad
below / beneath
pod
accidentally / by chance
náhodou
deliberately / by purpose
úmyslně
forth
dále
backward
pozpátku / zpět
forward
dopředu
upstairs
nahoře (v patře)
miserable
nešťastný / ubohý
lightly
lehce (povařené)
long ago
dávno
recently
nedávno
low
nízko
high
vysoko
much
hodně
seldom
málokdy
often
často
hardly
stěží
badly
špatně
abuse
zneužívání (nadávka)
praise
chválit (našeho pána)
accord
dohoda / souhlas
deny
popřít / zapřít
court
soud
accusation
žaloba
reduce
ubrat
advance
posunutí
retard
zbrzdit
dispute
spor
impede
bránit (něčemu)
please
potěšit (někoho)
recede
vzdálit se
arise
povstat
cease
přestat (existovat)
commit
spáchat (zločin) / zavázat se (na úvěr)
attract
přitahovat
repel
odrazit / odpuzovat
avow / admit
přiznat se
liability
odpovědnost
button
zapnout(mikinu)
unbutton / unzip
rozepnout
carry away / take away
odnést
release
propustit
chill
ochlazení / vychladit
warm
ohřát
tend
mít sklon (k špatnému chování) / pečovat o
deflect / deviate
vychýlit
despair
zoufat
cover
krýt
uncover
odkrýt
damage
poškození
correct
opravit (pravopisnou chybu)
distrust
nevěřit
join / combine
spojit
draw
slosování / remíza / čerpat (úvěr)
dress
obléct
stink
smrdět
chimney
komín
fill
plnit
empty into
vyprázdňovat / ústit do (Atlantiku)
confine
omezit / nepustit ven
gain
získat
grumble
nadávat
clarity / brightness
jasnost
reveal
odhalit
inhale
vdechnout
exhale
vydechnout
interrupt
přerušit
lament
nářek
rejoice
radovat se
last
trvat
halt / stop
zastavit
mind your manners
Dejte pozor (na své chování)
ignore
nevšímat si
overthrow
svrhnout
restore
obnovit / vrátit
pass
přihrávka / průsmyk / přecházet
proceed
pokračovat
pawn
pěšák / dát do zástavy
redeem
vykoupit / splatit (umořit úvěr) / spasit
permit / allow
dovolit
forbid
zakázat
pile
hromada (listí)
scatter / disperse
rozehnat
pitch
smola (na stromě)
present myself
představit se
withhold
zadržet (informaci)
accuse (of..)
obvinit (ze lhaní)
to punish
potrestat
reward
odměnit
receive
obdržet
refuse
odmítnout
reign
vláda (chaosu)
submit
podrobit se / předložit
relapse
znovu navrácení ( k závislosti na drogách)
reply
odpovědět
resist
odolat
succumb
podlehnout
seal
zapečetit
serve
servírovat
pour out / spill
vylít
infuse
nalít
shackle
spoutat
chain
řetěz
loosen
rozvázat / uvolnit
sink
dřez / umyvadlo / potopit se
beige
béžová