Level 1 Level 3
Level 2

Thuật ngữ viết tắt trong kinh doanh


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
AGM
cuộc họp hội đồng thường niên
AOB
mọi vấn đề khác
ASAP
càng nhanh càng tốt
CEO
tổng giám đốc điều hành
CFO
tổng giám đốc tài chính
EBIT
thu nhập trước lãi và thuế
EBITDA
thu nhập trước thuế và khấu hao
ARPU
doanh thu trung bình trên một khách hàng
CPU
đơn vị phí tổn
WACC
trung bình trọng số chi phí vốn
LBO
mua lại và sát nhập doanh nghiệp bằng nguồn tài chính đi vay
CAPEX
chi phí vốn có thể tạo ra lợi ích trong tương lai
CAGR
tỉ lệ tăng trưởng hàng năm kép
YOY
so với thời điểm này năm ngoái
GDP
tổng sản phẩm nội địa
IPO
phát hành chứng khoáng lần đầu ra công chúng
attn
xin được gửi đến
B2B
doanh nghiệp đến doanh nghiệp
B2C
doanh nghiệp đến người tiêu dùng
VAT
thuế giá trị gia tăng
R&D
nghiên cứu và phát triển
ETA
thời gian dự kiến đến
TBD
sẽ được quyết định sau
EOB
kết thúc giao dịch
WFH
làm việc từ xa