Level 20 Level 22
Level 21

2002-1


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Engaged
hired đánh thuê
Subsequent
later đến sau , xảy ra sau
Sums
amounts số tiền.
Identical
exactly alike đồng nhất.
Heart
center trung tâm .
Graphic
vivid sinh động
Distinct
separate phân biệt , khác biệt
Undoubtedly
certainly chắc chắn
Components
parts các phần
Besides
in addition to bên cạnh đó , thêm vào đó
Favored
preferred được tín nhiệm
Integral
fundamental toàn bộ , nguyên
Flourished
thrived thịnh vương , phát đạt
Grumbled
complained phàn nàn , càu nhàu
Serve
function chức năng
Sole
only duy nhất , độc nhất
Detecting
finding tìm kiếm , nhận dạng
Sedentary
inactive không năng động , ì ạch