Level 17 Level 19
Level 18

2003-1


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Favored
preferred ưu tiên , ủng hộ
Laborious
difficult gian khổ , khó nhọc
Surge
sharp increase Tăng lên rõ ràng.
Unprecedented
Not seen before Chưa từng có , không tồn tại trước đó
Obscure
Unclear không rõ ràng , tối tăm
Display
Exhibit Phô bày , trưng bày.
Load
weight gánh nặng , vật nặng
Precise
Accurate chính xác , đúng
Exercise
utilize Dùng , tận dụng
Elicit
bring out kêu ra , khơi gợi
Probe
explore thăm dò , điều tra
Accumulated
collected thu thập , tập hợp.
Prolific
fruitful sinh ra , sản xuất nhiều
Ideal
perfect hoàn hỏa , lý tưởng
Standard
customary thông lệ , tiêu chuẩn
Strain
strength căng thẳng
Accordingly
Consequently do đó , vì vậy .