Level 6 Level 8
Level 7

Bài 7: Đi nhà hàng nào 1


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
let's go
đi nào
a restaurant
một nhà hàng
let's go to a restaurant
đi đến nhà hàng nào
for me
cho tôi
is it for me?
cái đó là cho tôi à?
a table
một cái bàn
a table for two please
xin cho một bàn cho hai người
a menu
một thực đơn
can
có thể
to give
cho
us
(là) chúng tôi
can you give us...?
có thể cho chúng tôi...?
can you give us the menu please?
có thể cho chúng tôi xem thực đơn được không?
a fork
một cái dĩa
a spoon
một cái thìa
a knife
một con dao
can you give us a fork please?
có thể cho chúng tôi một cái dĩa được không?
wine
rượu
ready
sẵn sàng
to order
gọi (đồ ăn, đồ uống...)
are you ready?
các bạn sẵn sàng chưa?
are you ready to order?
các bạn sẵn sàng để gọi thức ăn chưa?
to eat
ăn
to try
thử
you can try the wine
bạn có thể thử loại rượu này
you can order the beer
bạn có thể gọi bia này
yes please
vâng, làm ơn cho tôi cái đó
no thanks
không, tôi không muốn cái đó
the bill please
cho xin hoá đơn nhé
can you give us a knife please?
có thể cho chúng tôi một con dao không?
can you give us a spoon please?
có thể cho chúng tôi một cái thìa không?
are you ready to eat?
các bạn sẵn sàng để ăn chưa?
are you ready to try the wine?
các bạn sẵn sàng để thử rượu chưa?