Level 8 Level 10
Level 9

Governments give financial support to creative art


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to give financial support to somebody
hỗ trợ tài chính cho ai
creative artists
nghệ sĩ sáng tạo
to fund somebody
tài trợ cho ai
alternative sources
những nguồn thay thế
to have different views about something
có nhiều quan điểm khác nhau về cái gì
art projects
dự án nghệ thuật
to require help from the state
cần sự trợ giúp từ chính phủ
works of art in public places
những tác phẩm nghệ thuật ở nơi công cộng
statues
tượng
sculptures
tác phẩm điêu khắc
the docks area of the city
khu vực bến cảng của thành phố
be redeveloped recently
được phát triển lại gần đây
artworks
tác phẩm nghệ thuật
to represent culture, heritage and history
để đại diện cho văn hóa, di sản và lịch sử
to serve to educate people about the city
để phục vụ giáo dục người dân về thành phố
to act as landmarks or talking points for visitors and tourists
là điểm mốc hay điểm để nói tới cho du khách và khách du lịch
landmarks
điểm mốc
talking points
điểm để nói tới, nói về
local councils
hội đồng địa phương
to pay somebody to do something
trả ai tiền để làm việc gì
to pay creative artists to produce artworks
trả tiền cho nghệ sĩ sáng tạo để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật
to have more important concerns
có những mối quan tâm quan trọng hơn
state budgets
ngân sách nhà nước
to spend state budgets on something
sử dụng ngân sách nhà nước vào việc gì
education
giáo dục
healthcare
chăm sóc sức khỏe
infrastructure
Cơ sở hạ tầng
security
an ninh
public services
dịch cụ công
be vital for something
rất quan trọng cho cái gì
to function properly
để hoạt động một cách đúng đắn
a luxury
một sự xa xỉ
to earn money by doing something
kiếm tiền nhờ vào làm việc gì
to rely on something
phụ thuộc vào cái gì