Level 4 Level 6
Level 5

Foreign visitors vs. local visitors


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
foreign visitors
du khách nước ngoài
local visitors
du khách trong nước
to pay for something
chi trả cho cái gì
cultural and historical attractions
các điểm thăm quan văn hóa và lịch sử
tourists from overseas
du khách từ nước ngoài
to visit important sites and monuments
đến thăm quan các địa điểm quan trọng và các khu di tích
to depend on something
dựa vào cái gì
state subsidies
trợ cấp chính phủ
the resident population
dân cư địa phương
tax system
hệ thống thuế
a very shortsighted view
một cái nhìn thiển cận
to contribute to something with something
đóng góp vào cái gì với cái gì
the economy of the host country
nền kinh tế của nước chủ nhà
to spend money on something
tiêu tiền vào cái gì
a wide range of goods and services
một loạt các hàng hóa và dịch vụ
souvenirs
đồ lưu niệm
accommodation
nhà trọ, nhà ở
travel
sự đi lại
inhabitants
cư dân
subsidise
trợ cấp
to encourage somebody to do something
cổ vũ động viên ai làm việc gì
travellers
người đi du lịch
tourism industry
ngày công nghiệp du lịch
related jobs
những công việc liên quan
visitors
những du khách
to charge the same price regardless of nationality
thu cùng một giá bất chấp quốc tịch
to help to promote the nation's cultural heritage
để giúp đỡ pháp huy di sản văn hóa dân tộc
to promote the nation's cultural heritage
phát huy di sản văn hóa dân tộc
overseas tourists
du khách nước ngoài
a risk of insufficient funding for something
một nguy cơ không có đủ kinh phí cho một cái gì đó
maintenance
bảo trì
to make effort
nỗ lực
be counterproductive
phản tác dụng