Level 2 Level 4
Level 3

Teenagers do unpaid work in their free time


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to require somebody to do something
đòi hỏi ai làm việc gì
to do unpaid work in their free time
làm việc công ích vào thời gian rảnh rỗi
unpaid work
việc công ích (không được trả tiền công)
to benefit somebody
mang lại lợi ích, có lợi
to work on a volunteer basis
làm việc trên cơ sở tình nguyện
be beneficial for somebody
có lợi cho ai
as a whole
như một toàn thể
be under pressure with something
phải chịu áp lực với một cái gì đó
added responsibility
trách nhiệm thêm vào
spare time
thời gian rảnh rỗi
be demanding
đòi hỏi cao
a full-time job
công việc toàn thời gian
to expect somebody to do something
mong muốn ai làm điều gì
to do homework
làm bài tập về nhà
do exam revision
ôn luyện thi
on top of something
bên cạnh việc gì
to attend lessons every day
tham dự các lớp học hàng ngày
to encourage somebody to do something
cổ vũ động viên ai làm việc gì
to enjoy something with somebody
thưởng thức một cái gì với ai đó
to spend time doing something
giành thời gian làm việc gì
to spend time doing sports and other leisure activities
giành thời gian chơi thể thao và các hoạt động giải trí khác
to have years of work ahead
còn rất nhiều năm làm việc phía trước
to finish one's study
để hoàn tất việc học của một người
at the same time
cùng lúc đó
to gain from doing something
có lợi từ làm việc gì
to oblige somebody to do something
buộc ai làm điều gì
to go against something
đi ngược lại một cái gì
the values of a free and fair society
các giá trị của một xã hội tự do và công bằng
to force somebody to do something
bắt ai làm việc gì
to do something against one's will
làm việc gì chống lại ý muốn của ai
resentment
sự oán giận
to raise one's children
nuôi con cái
to choose to work for free
lựa chọn làm việc không công
to make something compulsory
biến cái gì trở thành bắt buộc